Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Aktuálně - obecně

PROSINEC 2014 je posledním měsícem projektu, kdy vedoucí projektu společně se Zadavatelem ukončili veškeré aktivty projektu.
Projekt prošel auditorskou kontrolou, která potvrdila, že byl realizován řádně a dle předepsaných podmínek. Auditorská zpráva tedy potvrdila, že všechny vynaložené finanční prostředky byly účelné a řádné, neshledala žádných závad v realizaci projektu.
Vedoucí projektu vypracoval Závěrečnou zprávu, která shrnovala půběh všech aktivit projektu a kterou rovněž schválil Zadavatel. Po posledním vyúčtování tak bude veškerá dokumentace projektu řádně zarchivována.

Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří se přímo či nepřímo podíleli na úspěšné realizaci projektu a zároveň popřát vše nejlepší do nastávajícího roku 2015, který snad přinese další, podobné projekty, které pomáhají lidem vrátit se zpět na trh práce.

S pozdravem, Mgr. Václav Mašek, jednatel společnosti MAVO, s.r.o.

LISTOPAD 2014
 
KRAJSKÁ KONFERENCE K projektu "Začínáme po 50",
 
Ve středu 25. listopadu 2014 se v hotelu Fortuna City v Praze konala krajská konference k projektu "Začínáme po 50", která byla stejně jako celý projekt, financována z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
 
Konferenci zahájil úvodním slovem realizátor projektu, jednatel firmy MAVO, s.r.o., Mgr. Václav Mašek. Nejprve přivítal zástupce Zadavatele - Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Příbrami – paní Vladimíru Kupcovou, vedoucí referátu EU a paní Janu Španihelovou, projektovou manažerku referátu EU. Poté krátkým příspěvkem zhodnotil projekt z pohledu realizátora, kde neopomněl zdůraznit velmi úzkou spolupráci nejen se Zadavatelem, ale i s jednotlivými KoP ÚP. 

      
Po příspěvku vedoucího projektu Mgr. Maška se slova ujala paní Kupcová, jež zhodnotila projekt očima Zadavatele a dále nastínila situaci z oblasti projektů na další programovací období.
Následnou část vedla paní Gabriela Hořínková, koordinátorka a individuální poradkyně pro okres Nymburk. Ta provedla celkovou rekapitulaci průběhu projektu, jeho jednotlivých aktivit a vlastními příspěvky ze života projektu, tak přiblížila projekt všem účastníkům konference. Závěr její prezentace patřil zhodnocení monitorovacích indikátorů, kde z uvedených plánovaných počtů a následně dosažených výsledků bylo zřejmé, že projekt ve všech předepsaných cílech svůj účel splnil, ba v několika parametrech i několika násobně přeskočil.
Další blok byl věnován příspěvkům pozvaných klientů projektu. Jednotlivé osoby pak velmi autenticky přiblížily svůj pohled na projekt a především jeho dopad na jejich život.

Jako první dostala slovo paní Dostálová, klientka okresu Kolín. Ta nejprve nejistým hlasem povídala o své situaci před projektem. Ve chvíli, kdy se však dostala k vyprávění o samotném vstupu do projektu a přivítání koordinátorkami, její povídání dostalo velkou energii. Paní Dostálová hodnotila velmi srdečný a vstřícný přístup obou koordinátorek a popisovala, jak najednou pociťovala velkou podporu a pocit, že na řešení situace už nebude sama. Klientka absolvovala rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách a praxe jí byla zajištěna v Diakonii Čáslav  – v chráněné dílně v Kolíně. Paní ředitelka Diakonie s ní byla natolik spokojená, že paní Dostálové nabídla zaměstnání a využila tak finančních dotací projektu na toto nově vytvořené pracovní místo. Zdálo by se, že tady bude příspěvek pí. Dostálové končit, ale nebylo tomu tak, protože po ukončení dotovaného místa získala novou pracovní smlouvu a to na pozici „Manuální práce pomocné“ (rozebírání drobných PC komponentů.) Příspěvek paní Dostálové jednoznačně podtrhl přínos projektu pro osobu, jež se nachází v pozici nezaměstnané osoby přes 50 let věku.
 
Druhý příspěvek byl od účastnice 2. běhu projektu s exotickým jménem - Alena AL Sharua. Paní Alena pochází z Uhlířských Janovic, vystudovala střední odborné učiliště obor Kuchařka – servírka a navíc studijní obor – Provoz společného stravování zakončeného maturitní zkouškou. Dále absolvovala dvouleté doplňkové pedagogické studium na Univerzitě Karlově v Praze. Své pracovní zkušenosti získala jak v administrativě, tak jako mistrová odborného výcviku a prodavačka. V roce 1990 ji osud zavál až do Sýrie, kde žila několik let s rodinou. Po návratu nebylo snadné zapojit se do života v Čechách, navíc byla limitovaná celodenní péčí o postiženou dceru. Přesto se stále snažila uplatnit. Zjišťovala, že práce v sociální sféře by ji, vzhledem k osobním zkušenostem, velmi naplňovala. Když se dozvěděla o  projektu "Začínáme po 50", brala tuto možnost jako šanci k dalšímu vzdělávání a získání kvalifikace pro sociální služby. Rekvalifikaci Pracovník v sociálních službách úspěšně absolvovala, včetně praxe v Diakonii Čáslav. A i zde zafungovala sympatie a paní ředitelka se rozhodla přijmout i paní Al Sharuu. A co je důležité! I tato klientka je stále právoplatnou zaměstnankyní Diakonie Čáslav. Opět velmi autentický příběh, který konferenci dodal tu opravdovost.
                                                                                                     
 
 
Třetím příspěvkem bylo vyprávění paní Zuzany Králové. Paní Králová, zde hovořila v podstatě o svých třech postaveních. První, kdy se jako nezaměstnaná a velmi zklamaná žena dostala do projektu. Druhá byla pozice Individuálního poradce, kdy si koordinátorka projektu na Kladně k sobě vybrala do týmu. Paní Zuzana se tedy rázem ocitla na druhé straně, kde byla velmi ráda. Jak sama neopomenula připomenout, byla to pro ni příležitost, jak začít pomáhat osobám, které se ocitly v pozici nezaměstnaného. A protože tuto situaci znala velmi dobře, dokázala klienty přesvědčit, že účast v projektu by mohl být přesně pro jejich situaci východiskem tak, jak byl pro ni samotnou. S vlastním přesvědčením si tedy získávala další klienty a společně s kolegyní se stala jejich průvodcem profesním životem. A dostáváme se ke třetí pozici paní Králové. Ta se totiž na konferenci mohla prezentovat nejen jako původní klient projektu a následná individuální poradkyně projektu, ale vzhledem k tomu, že jí ke konci projektu byla nabídnuta práce přímo na KoP ÚP v Kladně, tak také jako zaměstnankyně ÚP. Paní Králová tedy všem přítomným vylíčila svou zajímavou pouť projektem až k zaměstnání, které by jí ještě před několika měsíci ani nenapadlo. Její příspěvek byl pak třešinkou na dortu příspěvků našich úspěšných klientů.
                 

Následovalo vystoupení ředitelky KoP ÚP v Nymburce, Ing. Průchové, která v krátkosti zhodnotila průběh daného projektu a spolupráci mezi zástupci realizátora a pracovníky KoP ÚP. Paní ředitelka zdůraznila úspěšnost projektu, kdy číselně vyjádřila, že polovina nastoupivších osob v okrese Nymburk se po účasti v projektu stala zaměstnanými. To je samozřejmě velmi dobrý výsledek.
                                                                               
Druhou v pořadí za úřady práce vystoupila Bc. Markéta Balcarová, vedoucí oddělení zaměstnanosti z KoP ÚP v Mělníku. I ona zhodnotila projekt jako úspěšný a hlavně potřebný pro zvolenou cílovou skupinu.
Po všech zajímavých příspěvcích a prostoru pro následné dotazy si závěrečné slovo vzal zpět Mgr. Mašek, který opět ze srdce poděkoval všem přítomným za kvalitně odvedenou práci. Závěrečným přípitkem a rozloučením pak byla krajská konference ukončena.
  
Více informací o projektu "Začínáme po 50" najdete na stránkách
http://mavo.eu/zacinamepo50

Zpráva pro tisk
Regionální individuální projekt "Začínáme po 50"  
vykazuje přes 200 zaměstnaných osob!
 
Regionální individuální projekt "Začínáme po 50" je realizován ve všech okresech Středočeského kraje a je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost) a státního rozpočtu ČR (15%). Realizátorem projektu je společnost MAVO, s.r.o.

Hlavním cílem projektu „Začínáme po 50“ bylo především zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů cílové skupiny, případně nalezení trvalého zaměstnání pro účastníka projektu během nebo krátce po jeho účasti v projektu. Hlavní důraz byl kladen na zvyšování dovedností jednotlivce a poskytování širších služeb, které nejlépe podpoří jeho reintegraci na trhu práce. S ohledem na cílovou skupinu pak šlo především o individuální přístup ke klientům a snaha o maximální pomoc při hledání zaměstnání.

Projekt byl úspěšně zahájen již v srpnu 2012 a proběhl v 5 bězích. Ukončení projektu je naplánováno na prosinec roku 2014.

A jaké jsou tedy jeho výsledky? Dovolte nám krátké zhodnocení:
Vzhledem k cílové skupině, osoby přes 50 let, byl o projekt velký zájem a celkově jej absolvovalo 653 osob. Větší zájem o získání zkušeností v projektu pro uplatnění na trhu práce měly ženy. Z celkového počtu projekt eviduje 396 žen. Dále byla sledována hodnota dlouhodobě nezaměstnaných osob a tady se dostáváme na číslo 226, z celkového počtu. Rovněž složení klientů z hlediska vzdělání bylo velmi různorodé, od základního vzdělání po vysokoškolské. Nejvyšší počet 509 však zaujali klienti se středoškolským vzděláním. Ti, kteří se rozhodli pro aktivitu Dovednosti IT či některou z nabízených rekvalifikací, se stali úspěšnými absolventy projektu, a jelikož někteří využili obě aktivity, projekt tak eviduje celkem 937 úspěšných absolventů.

Nejdůležitějším a nejsledovanějším indikátorem projektu je vždy počet zaměstnaných osob. A tady projekt několikanásobně předčil očekávání! Naplánováno bylo 20 zaměstnaných osob a 20 osob umístěných na nově vytvořených pracovních místech. Projekt však ke svému konci eviduje 166 zaměstnaných osob a k tomu ještě 54 osob na nově vytvořených pracovních místech. V tomto směru byl tedy velmi úspěšný a i vzhledem ke zpětné vazbě klientů byl jim připraven program, který opravdu ocenili.

Více informací o projektu "Začínáme po 50" najdete na stránkách http://mavo.eu/zacinamepo50
 
 
ŘÍJEN 2014
Podzimní měsíc říjen přinesl 11 klientům projektu nové zaměstnání! A to jsme moc rádi. Získali práci, o kterou velmi stáli a kterou si jistě i zaslouží. Zbývající klienti stále aktivně hledají své uplatnění a naši koordinátoři/individuální poradci jim v tom pomáhají. Nicméně čeká nás již poslední měsíc projektu, takže uvidíme, co přinese listopad.
V následujícím měsíci nás také čeká závěrečná konference, kde budeme hodnotit realizaci projektu a dnes již víme, že i splnění všech předepsaných indikátorů. Máme přislíbenu účast i několika úspěšných klientů a rovněž i zaměstnavatelů, kteří využili nabídky projektu a zaměstnali naše klienty na nově vytvořené pracovní místo podpořené čerpáním dotace na mzdové prostředky. Věříme, že i oni zhodnotí projekt kladně a přínosně.

ZÁŘÍ 2014
Tak jako děti musely nastoupit do školy, tak někteří naši klienti zasedli za školské lavice a absolvovali rekvalifikační kurz. V září bylo zahájeno Účetnictví, Pracovník grafického studia a Základy podnikání. Především účetnictví se klientům jeví jako těžké, ale to je samozřejmě pochopitelné. Čísla, čísla a nic víc než čísla. Ale věříme, že to naši klienti nevzdají a rekvalifikaci úspěšně ukončí. Ono vrátit se do školní lavice po několika letech je samozřejmě velmi těžké. Všem rekvalifikantům držíme palce a těšíme se na osvědčení, které je jistě posune profesně dále. 
 
SRPEN 2014
Měsíc srpen byl nejenom měsícem odpočinku na dovolených a výletech, ale pro některé klienty i měsícem studijním. 14 klientů úspěšně ukončilo rekvalifikaci Obsluha VZV a 21 klientů obdrželo Osvědčení o absolvování rekvalifikace Pracovník v sociálních službách. Věříme, že čerstvě nabité informace využijí na přijímacích pohovorech a budou stejně úspěšní jako dalších 7 klientů projektu, kteří během srpna podepsali Pracovní smlouvu. Z každého z nich máme velkou radost a doufáme, že noví zaměstnavatelé ocení nejen jejich životní zkušenosti.

ČERVENEC 2014
Letní měsíc byl měsícem vzdělávání. Naši klienti se zúčastnili rekvalifikačních kurzů. Proběhla rekvalifikace Obsluha PC, Obsluha motorových vozíků, Pracovník v sociálních službách a Strážný.
Budeme klientům držet palce, aby jim nová Osvědčení pomohla najít zaměstnání.
Úspěšným absolventům gratulujeme!!

ČERVEN 2014
Měsís červen byl jedním z těch rušnějších, protože jsme ukončovali klienty 4.běhu a zároveń rozjížděli poslední, 5.běh. A tak nás čekalo smutné loučení a nová zajímavá setkání. Všechno má své pro i proti. smiley

KVĚTEN 2014
I během měsíce května naši klienti usilovně hledají zaměstnání - oslovují zaměstnavatelé a rozesílají své životopisy. Někteří uspěli, jiní čekají na výsledky absolvovaných pohovorů.
Zároveň probíhají pohovory výběry do 5.běhu projektu. Ve všech okresech Středočeského kraje byly stanoveny termíny pro Informační schůzku, kde byli uchazeči informováni o nabídce našeho projektu. Ti, kteří projevili zájem, podepsali Dohodu o vstupu do projektu se už těší na 2.6.2014, kdy 5.běh projektu začíná. Na nové klienty se už moc těšíme!


DUBEN 2014
Měsíc duben nám přinesl hned několik zaměstnaných, což jsme moc rádi, protože právě tito pak dodávají zbývajícím klientům motivaci neustávat v hledání zaměstnání.
Rekvalifikace už byly za tento běh ukončeny a tak již můžeme prozradit, že máme 89 nových úspěšných rekvalifikantů. Největší zájem byl tradičně o rekvalifikaci Obsluha PC (24 osob), Pracovníka v sociálních službách (22 osob) a Strážného (14 osob). 12 klientů pak absolvovalo rekvalifikaci Účetnictví, 9 klientů získalo Osvědčení na vysokozdvih, 7 klientů se zdokonalovalo v oblasti grafického studia a jeden klient absolvoval Základy podnikání. Důležité ovšem je, že všichni, kdo se pro některou z rekvalifikací rozhodli, ji také úspěšně ukončili! Z toho máme velkou radost. yes
Teď bude následovat důležitá část – hledání práce, kde nebude ani tak důležité uspět v oblasti absolvované rekvalifikace, ale uspět vůbec! Trh práce nyní není moc našim padesátníkům nakloněn. Což nás ale moc mrzí, protože musíme potvrdit, že naši zkušení klienti by byli hlavně přínosem pro zaměstnavatele! Snad na to brzo přijdou. A do té doby se naši klienti musí snažit a hledat a hledat a hledat! Protože: kdo hledá, ten najde!!!  cheeky

BŘEZEN 2014
V březnu byly ukončeny další realizované rekvalifikace. A tak nám ve Středočeském kraji přibylo 22 nových Pracovníků v sociálních službách a 12 osob znajících záludnosti účetnictví. Budeme se těšit, že najdou uplatnění na trhu práce.
V dalším měsíci nás čeká hlavně vyhledávání vhodných zaměstnání a přípravy na přijímací pohovory, kam, doufáme, budou naši klienti zváni. Vždyť hlavní předpoklady splňují – mají zkušenosti (pracovní, ale hlavně životní!) a chuť a snahu pracovat. Tak zaměstnavatelé volejte!! enlightened

ÚNOR 2014
Měsíc únor byl pro naše klienty měsícem dalšího vzdělávání, protože po povinných aktivitách projektu byly otevřeny rekvalifikace. A to hned několik - Pracovník v sociálních službách, Oblsuha osobního počítač, Pracovník grafického studia,Účetnictví s využitím výpočetní techniky, Obsluha motorových a el.vozíků, Strážný a Základy podnikání. Na rekvalifikace musíklienti dojíždět do Prahy, takže pro klienty je to další větší změna v jejich životech. Rodiny si musí zvyknout, že nejsou již plně k dispozici, a tak. Prostě dokonalá příprava na zaměstnání! Některé rekvalifikace pokračují ještě v následujícím měsíci, ale už nyní víme, že nám zdárně ukončili klienti rekvalifikaci Strážného, VZV, Obsluha PC a Pracovníka grafického studia. Tito klienti se tedy už aktivně mohou rozhlížet, jak získanou kvalifikaci uplatnit na trhu práce. Držíme všem palce! 

Leden 2014
První měsíc v novém roce nám na všech okresech přinesli nové klienty. Ano, byl zahájen další, už čtvrtý, běh projektu "Začínáme po 50".
Pohovory a výběry do projektu probíhaly v úzké spolupráci s jednotlivými KoP Úřadů práce, za což jim touto cestou velmi děkujeme.
Na každém okrese jsme měli možnost nabrat 14 osob. Je škoda, že ne ve všech okresech se to podařilo. Někde prostě nebyl dostatečný zájem – no, nevadí a snad v dalším běhu.
Do 4.běhu projektu nám tedy celkem nastoupilo 127 klientů.
Po zahájení následovala aktivita Úvodní modul, která byla především přílivem nových informací pro naše klienty. Klienti na jednotlivých okresech vytvořili různorodé skupiny, které však mají jedno společné – je nám přes 50 let a nemáme práci! A tak se diskutovalo, argumentovalo a hovořilo na různá témata, související s hledáním práce.
Po ukončení Úvodního modulu měli naši klienti možnost absolvovat nepovinnou aktivitu Dovednosti IT a musíme konstatovat, že tak jako ve všech bězích, byl o tuto aktivitu velký zájem. Všichni si uvědomují, že pracovat na počítači musí umět každý, padesátník nevyjímaje. A tak se klientům kouřilo z hlav, jak se snažili pochytit, co nejvíce informací od zkušených lektorů. A opravdu se snažili!!
Po ukončení Dovedností IT mají klienti možnost přihlásit se a po té i nastoupit na některou z nabízených rekvalifikací. Zatím jsme ve fázi přihlašování se, takže kdo finálně nastoupí, se uvidí až další měsíc.
A ještě nesmíme zapomenout na klienty 3. běhu projektu! S těmi jsme se totiž museli v tomto měsíci již rozloučit. Po zhodnocení a zpracování závěrečných zpráv jsme si tedy udělali „na shledanou“, nicméně naši klienti ví, že i přestože byl 3. běh již ukončen, v případě zájmu či potřeby se na své koordinátory a individuální poradce mohou obrátit.
Tak v únoru zase na slyšenou!
Za MAVO, s.r.o. – Gabriela Hořínková 

PROSINEC 2013
Vážení klienti - současní, minulí i budoucí smiley- přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků v kruhu rodinném a do nového roku hlavně hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti. 
Společně s Vámi budeme doufat, že trh práce nám v novém roce přinese nové pracovní nabídky, které bychom mohli využít ve prospěch našich klientů tak, aby mohli ukázat, že padesátníci musí mít své místo na trhu práce - nejen pro své zkušenosti a schopnosti. Jen dostat šanci...
heartTak všem šťastné vánoční a novoroční dny! heart

LISTOPAD 2013
Měsíc Listopad byl pro klienty projektu dalším měsícem hledání zaměstnání. Pár přírůstků do řady zaměstnaných máme a věříme, že další dostanou příležitost v následujících měsících.
I v tomto měsíci se nám podařilo najít vhodné zaměstnavatele a vytvořit tak pro naše klienty nová pracovní místa, takže od 1.12. nám nastupuje dalších 5 klientů. Celkem náš projekt finančně podpořil 46 nových pracovních míst. Ale to ještě není všechno - ještě nám finance zbývají, atak snad pokoříme i padesátku. Umístěným klientům gratulujeme a věříme, že zaměstnavatelé ocení jejich kvality a dají jim příležitost i po vyčerpání dotací.
heartVšem klientům přejeme krásné prožittí vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví při vstupu do nového roku. heart

ŘÍJEN 2013
 
V říjnu byly ukončeny zbývající rekvalifikační kursy, takže můžeme trochu kalkulovat.
Kolik osob nakonec bylo úspěšných a získalo tedy Osvědčení?
Strážný – 12 osob
Pracovník v sociálních službách – 23 osob
Obsluha osobního počítače – 35 osob
Účetnictví s využitím výpočetní techniky – 9 osob
Obsluha motorových a elektrických vozíků – 4 osoby
Pracovník grafického studia – 2 osoby
 
Nyní budou koordinátoři a individuální poradci projektu pomáhat našim úspěšným absolventům najít takové zaměstnání, kde by nově nabyté vědomosti mohli uplatnit. Nicméně je třeba si uvědomit, že práce na nás nečeká a my nemůžeme jen nečinně sedět a čekat. Takže vzhůru na zaměstnavatele!! Držíme Vám palce. yes

A ještě, kdo se chce pokochat pěknými obrázky, doporučujeme zabrousit na stránku okresu Nymburk, kde byly přidány fotografie ze ZOO Chleby u Nymburka, kde pracuje naše klientka projektu, usměvavá paní Maruška. smiley

ZÁŘÍ 2013

Září bylo pro naše klienty měsícem dalšího vzdělávání. Naši klienti měli možnost výběru hned z několika rekvalifikací a svůj výběr konzultovali s koordinátory/individuálními poradci, aby výběr byl maximálně vhodný.
A z jakých druhů rekvalifikací vybírali?
1) Vazba a aranžování květin (florista)
2) Manipulace se zbožím a materiálem 
3) Příprava teplých pokrmů 
4) Strážný 
5) Pracovník v sociálních službách 
6) Obsluha osobního počítače 
7) Obsluha PC se zaměřením na práci na pokladně a pokladní systémy 
8) Účetnictví s využitím výpočetní techniky 
9) Svářečský kurz
10) Dispečer logistiky 
11) Pracovník grafického studia 
12) Programování a obsluha CNC strojů
13) Všeobecný sanitář 
14) Základy podnikání 
15) Obsluha motorových a elektrických vozíků 
Už tradičně byl o některé rekvalifikace zájem velký a o jiné vůbec. 


SRPEN 2013
Zahájili jsme 3.běh projektu - strašně to letí!!
V každém okrese mělo možnost nastoupit 14 klientů. Bohužel ne všude se podařilo počet naplnit, protože přeci jenom o prázdninovém letním měsíci se spousta lidí rekreuje, hlídá vnoučata a pracuje na zahrádce. 
Ovšem Ti, co nastoupili se vrhli do vzdělávání jako diví wink. Absolvovali Úvodní modul i s Finanční gramotností a někteří si ještě přibrali Dovednosti IT. A dále se klienti rozhodovali na kterou rekvalifikaci se přihlásí. Ty začínají už další měsíc, takže uvidíme, kolik jich opravdu nastoupí.

A zároveň byl tento měsíc poslední pro klienty 2.běhu. Neradi se s nimi loučíme, ale harmonogram je neúprosný. Přejeme všem spoustu zdraví a úspěchů nejen v pracovním, ale i v soukromém životě. yes
 

ČERVENEC 2013
Naši klienti se snaží hledat práci.Jje pravda, že s množstvím přibývajícíh slunečních paprsků je to čím dál tím horší, ale i tak máme pár nových přírůstků.
Zároveň se ovšem rozhlížíme po nových klientech, protože 3.běh projektu se blíží - začínáme 5.8.2013. Pokud máte zájem se k nám přidat, tak neváhejte! Počet míst je omezen. A jak se dočtete na stránkách jednotlivých okresů, klientům se u nás líbí!angel

ČERVEN 2013
 
2.běh projektu běží přesně podle harmonogramu. Naši klienti už mají po rekvalifikacích a nyní sháníme zaměstnání. A je fajn, že i během měsíce června se nám jej podařilo získat, alespoň pro část našich klientů. Jsme za to moc rádi. Je dobře, že dostali šanci, ukázat trhu práce, že na něm své místo rozhodně mají! 

Čas hrozně letí a tak už připravujeme běh třetí! Bude začínat v srpnu a a tak už teď na některých okresech probíhají nábory. Máte-li zájem, obraťte se na Váaše kontaktní pracoviště Úřadu práce. Budeme rádi, přidáte-li se k nám! yes

1.běh už nám dávno skončil, ale neznamená to pro nás úplně odstřihnutí pomyslné šňůry. Na několika okresech, kde se vytvořila prima parta, se klienti za podpory našich koordinátorů a individuálních poradců scházejí dál. A to je, myslím, jasným důkazem toho, že naše projekty nejsou jen o hledání samotného zaměstnání, ale i o důvěře, pochopení a přátelství. A s těmi se přeci zaměstnání hledá lépe, ne?
Těšíme se na Vás!!
 
KVĚTEN 2013
 
V Lidových novinách, v příloze "manažeři v pohybu, nám 30.5.2013 v rámci povinné publucity vyšla tisková zpráva informující širokou veřejnost o průběhu našeho projektu.
Pro Ti, kteří ji nezaznamenali, uvádíme to nejdůležitější - jeho (průběžné) výsledky:
 
K 30. 4. 2013 projekt eviduje 262 podpořených osob a 375 úspěšných absolventů
(227 úspěšně absolvovalo aktivitu Dovednosti IT a 148 úspěšně ukončilo některou z nabízených rekvalifikaci)
35 osob získalo zaměstnání a dalších 23 osob nastoupilo na nově vytvořené pracovní místo (na tyto pracovní místa byla poskytnuta finanční dotace na mzdové prostředky)

I Vy máte možnost se zapojit do připravovaného 3. běhu projektu, který začíná v srpnu 2013. Pohovory a výběry do projektu se již blíží!
 
DUBEN 2013
 
Klienti 2.běhu našeho projektu se během dubna vzdělávali. Využili možnosti projektu a nastoupili do některé z nabízených rekvalifikací. konkrétně využili nabídky na Účetnictví, Pracovníka v soc.službách, Obsluhu osobního počítače, Pracovníka grafického studia, Strážného, Obsluhu mot. a el.vozíků, Základů podnikání, Svářeče a Floristu. Doufáme, že všichni rekvalifikaci úspěšně zakončí. Rozhodně jim držíme palce!
 

BŘEZEN 2013
Březen byl pro klienty 1.běhu posledním měsícem v projektu. Samozřejmě všichni ještě nenastoupili do zaměstnání, ale věříme a pevně doufáme, že jim náš projekt pomohl orientovat se na trhu práce.
Do projektu nastoupili noví klienti, klienti 2.běhu. Ti absolvovali aktivity projektu a rozhodovali se na kterou rekvalifikaci by rádi nastoupili. Další měsíc se tedy budou vzdělávat wink.

ÚNOR 2013
 
Únor byl pro klienty 1.běhu měsícem hledání zaměstnání. Bohužel situace na trhu práce padesátníkům (ale i ostatním ohroženým skupinám) moc nepřeje a tak počet zaměstnaných se rozrůstá pomaleji než bychom si všichni přáli. Tak doufáme, že i přesto všechno budeme moci i následující měsíc nahlásit další zaměstnané.
Nicméně tento měsíc se ve všech okresech Středočeského kraje konaly Informační schůzky k 2.běhu projektu, který začne hned začátkem následujícího měsíce. V současné době je už jen pár volných místeček, takže neváhejte dlouho! Naši koordinátoři se na Vás moc těší!!


LEDEN 2013
Klienti 1.běhu projektu nezahálí ani počátkem nového roku a stále hledají a hledají. A tak oslovují zaměstnavatelé ve svém blízkém i vzdálenějším okolí a snaží se je přesvědčit o svém potenciálu. Některým se to opravdu podařilo, a tak nový rok vítají již jako čerství zaměstnanci. Držíme jim palce, ať bez úhony přežijí tříměsíční zkušební dobu a mají možnost pracovat dále.
Pokud byste měli zájem o vstup do dalšího běhu projektu (plánovaného na březen 2013), je nejvyšší čas se zastavit na Úřadě práce a požádat o termín informační schůzky k projektu. Ty totiž jsou naplánovány na únor a ten je již za dveřmi. Budeme se na Vás těšit, tak určitě neváhejte. yes
PROSINEC 2012
Poslední měsíc roku 2012 probíhaly rekvalifikační kurzy. Klienti projektu tak získávali nové znalosti s tím, že předpokládají, že budou mít možnost je, co nejdříve, upotřebit na trhu práce.
Ti, kteří již svou rekvalifikaci ukončili si aktivně a ve spolupráci s koordinátory, vyhledávali pracovní místa. Před koncem roku to vůbec nebylo jednoduché, protože v tomto čase spíše zaměstnavatelé přemýšlí a plánují, ale i v nepřízni toho se naším čtyřem klientům podařilo podepsat pracovní smlouvu právě v prosinci. Rozhodně jim gratulujeme! Pro ně bude samozřejmě vstup do nového roku trochu veselejší. Uvidíme, co nám přinese nový rok.

Listopad 2012
 
Náš projekt se posunul do dalšího měsíce, který byl především ve znamení rekvalifikací. Klienti měli možnost si vybrat, která rekvalifikace by pro ně byla nejvhodnější. Vybírat mohli z několika možností, a to: Obsluha PC, Pracovník grafického studia, Účetnictví, Pracovník v sociálních službách, Obsluha motovozíků a elektrovozíků a Florista. Všechny rekvalifikace se konají nebo budou konat v Praze, aby byli přístupné pro všechny klienty projektu. Ten našim klientům nabízí možnost proplácení jízdného na rekvalifikace, takže pro každého je i tato aktivita zcela zdarma. To klienti rozhodně přivítali, protože v nezaměstnanosti není peněz nazbyt.
Všem klientům držíme palce, aby vybranou rekvalifikace úspěšně zvládli včetně závěrečných zkoušek!yes
 

ŘÍJEN 2012
Ve všech okresech Středočeského kraje se dnem 1.10.2012 rozjel projekt naplno. 129 osob vstoupilo do projektu ve snaze udělat něco pro sebe. 40 mužů a 89 žen započalo 1.běh našeho projektu. Každý vstupoval do projektu s nějakou představou s nějakým cílem a jen čas ukáže, zda se všechny představy a cíle splní. Každopádně na to naši klienti nebudou sami. Mají k dispozici svého koordinátora/individuálního poradce a další kolegy ze svého okresu a jak se říká:“…ve dvou se to lépe táhne!“. A nás je mnohem více! yes
Během prvního dne aktivity Osobnostní rozvoj se klienti dozvěděli, co je čeká a nemine a byly jim zodpovězeny všechny otázky. Další 4 dny se klienti věnovali sami sobě – poznávali své silné stránky, přiznávali se k těm slabým a připravovali se na vlastní prezentaci pro trh práce. Jeden den věnovali oblasti Finanční gramotnost. enlightenedPo absolvování této povinné aktivity, měli možnost se nechat zařadit do aktivity Dovednosti IT, která se zaměřila na práci s výpočetní technikou – konkrétně práce na notebooku. Pro někoho úplná novinka, pro jiné trochu „osvěžovací“ kurs. Každopádně kdo měl zájem, tak nastoupil.
První aktivní měsíc projektu máme úspěšně za sebou a teď už nám nezbývá než se těšit na další. wink

ZÁŘÍ 2012
 
   V září proběhly na všech okresech Středočeského kraje Informační schůzky a dále pohovory a výběry do projektu "Začínáme po 50".
  Paní zprostředkovatelky KoP ÚP vytipovaly dostatečný počet vhodných osob spadajících do cílové skupiny projektu – nad 50 let věku. Tito byli pozváni na Informační schůzku k projektu, kde jim okresním koordinátorem a individuálním poradcem v jedné osobě bylo prezentováno, jak bude náš projekt probíhat, jaké má aktivity a možnosti. Klienti se především dotazovali na výběr rekvalifikací a možnosti jejich uplatnění. Byli mile překvapeni nabídkou projektu – aktivitou přímá podpora, kdy se dozvěděli, že jim po řádném předložení budou propláceny jízdenky za dopravu na aktivity projektu. To samozřejmě velká část zájemců přijala s nadšením, protože v době nezaměstnanosti nemají peněz nazbyt a denní dojíždění na rekvalifikaci klientům citelně zasáhne do rodinného rozpočtu. Dále se zájemci ptali na časové rozpětí kursu, možnosti využití individuální podpory a práci na počítači. Zařazení Dovednosti IT se ukázalo jako velké lákadlo pro tuto cílovou skupinu, kdy se objevili jak zájemci s nulovou znalostí, tak i zájemci Se základními znalostmi práce na PC. Ovšem všichni se shodli, že znalost práce na PC je dnes nezbytně nutná pro ucházení se o práci.
   Počet vybraných osob do projektu byl omezen na 12 za každý okres, a tak zájemci museli při individuálních pohovorech KOO/IP přesvědčit, že opravdu mají o vstup do projektu zájem a že si uvědomují, že projekt může pomoci jen těm, kteří sami chtějí.
   Výběr do 1.běhu projektu byl ukončen 30.9.2012. 1.běh projektu začíná 1.10.2012.
   Vy, kteří jste nebyli na Informační schůzku pozváni a měli byste o zařazení do dalšího běhu zájem, po případě byste se chtěli dozvědět něco více o projektu, určitě nečekejte a sami se prostřednictvím vaší zprostředkovatelky informujte o dalším kole výběrů nebo se přímo obraťte na koordinátora projektu ve Vašem okrese. Kontakty naleznete na záložce:
    BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT!  yes

SRPEN 2012
Projekt "Začínáme po 50" byl právě zahájen! yes
16. 8. 2012 se konala prezentace projektu na krajské pobočce v Příbrami, kde byl projekt představen zástupcům kontaktních pracovišť Úřadu práce ve Středočeském kraji.
A co je nejdůležitější – už během září se na jednotlivých kontaktních pracovištích úřadu práce konají první předvýběry do 1. běhu projektu, který začíná již 1. 10. 2012. Pokud jste tedy v evidenci ÚP a je Vám nad 50 let zajímejte se o projekt u Vaší paní zprostředkovatelky. Počet osob je totiž omezen a do projektu bude přijato vždy jen 12 osob z okresu.
Pro více informací k projektu můžete rovněž volat na tel. č. 739 571 400.
Přidejte se k nám, těšíme se na Vás!  wink
/zacinamepo50/presmeruj/slider?i=18