Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Aktivity projektu

AKTIVITY PROJEKTU

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

a)    Sestavení realizačního týmu
b)    Zřízení a provoz Krajského centra
c)    Zřízení a provoz Okresních středisek
Projekt bude realizován ve Středočeském kraji, který má 12 okresů (Benešov, Beroun, Kladno, Kutná Hora, Kolín, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ a Praha-západ společně, Příbram, Rakovník).
 
PUBLICITA

Zabezpečení všeobecné publicity:
Publicita bude zajišťována po celou dobu realizace projektu, a to tak, aby se informace dostávaly k co nejširší veřejnosti, a to jasnou, srozumitelnou a efektivní formou. V rámci publicity bude dbáno na dodržování souladu s Manuálem vizuální identity ESF v ČR, Manuálem vizuální identity OP LZZ a Manuálem pro publicitu OP LZZ 2007-2013 (viz. www.esfcr.cz). 
 
Publicita projektu bude probíhat formou těchto informačních a komunikačních nástrojů:
Tisková konference
Inzerce v médiích
Vlastní webové stránky projektu
Letáky a plakáty
Propagační předměty

VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ

a) Předběžný výběr z řad uchazečů o zaměstnání:
Tuto činnost zajišťují jednotlivá kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR ve všech okresech Krajské pobočky v Příbrami. Jde o výběr potenciálních účastníků projektu, tedy osob spadajících do cílové skupiny – uchazeči o zaměstnání starší 50 let, kteří jsou evidovaní na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Příbrami ve Středočeském kraji. Výběr bude prováděn odbornými pracovníky ÚP, ti budou uchazeče vybírat na základě specifikace cílové skupiny. Těm účastníkům, kteří budou vybráni, odborní pracovníci ÚP vystaví formulář „Doporučení k zařazení do projektu“ včetně formuláře „Souhlas se zařazením do projektu“ a pozvou je na navazující aktivitu projektu, kterou je aktivita Výběr.
 
b) Výběr z řad uchazečů o zaměstnání:
Tato aktivita navazuje na předchozí část aktivity, jedná se o další kolo výběru z řad vytipovaných osob, kterým bylo vystaveno Doporučení k zařazení do projektu. Uchazeč účastníky seznámí na informační schůzce s cíli projektu, s tím, jaké projekt nabízí aktivity a co jim může přinést za výhody, další informace se budou týkat podmínek účasti v projektu. Následně vyplní účastníci jednoduchý dotazník. S vybranými účastníky projektu bude uzavřena Dohoda o účasti v projektu.

ÚVODNÍ MODUL

Uchazeč bude tuto aktivitu realizovat ve třech blocích:
a)   Vstupní informační setkání: 1 den
Vstupní informační setkání proběhne první den účasti klienta v projektu. Formou přednášky a diskuze budou účastníci seznámeni s jednotlivými částmi projektu a s harmonogramem projektu. Dále budou klienti projektu podrobně seznámeni s pravidly účasti v projektu, včetně seznámení s podmínkami pro poskytování doprovodných opatření. Bude následovat školení BOZP - seznámení se základními pravidly a ochranou zdraví při práci. Součástí budou rovněž informace o možnostech hledání zaměstnání.

b)   Osobnostní rozvoj: 4 dny
Hlavním cílem osobnostního rozvoje je motivovat a aktivizovat účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání (změnit způsob myšlení uchazečů, posílit jejich duševní a fyzický potenciál, nastavit jejich myšlení na jiné hodnoty, integrovat zkušenosti věku do moderních trendů, připravit pracovníky pro výkon jiné profese než dosud, důchodová problematika – podmínky odchodu do důchodu, zaměstnávání důchodců).
V rámci tohoto bloku bude prováděno individuální poradenství. Výstupem bude individuální plán pro každého účastníka. Tento plán bude doporučovat nejvhodnější postup z hlediska jeho následného uplatnění na trhu práce.
Pro každého účastníka projektu bude založena osobní složka, kam budou zakládány veškeré materiály a doklady týkající se účastníka a materiály účastníkem vytvořené v průběhu jeho účasti v projektu. Tyto písemnosti podléhají ochraně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

c)   Finanční gramotnost: 1 den
V rámci tohoto bloku se účastníci seznámí s rozdíly finančních produktů různých finančních institucí, s procesem poskytnutí úvěru, s výpočtem a úročením úvěru, s finančním leasingem. Budou upozorněni na nebezpečí ukrývající se ve smluvních ujednáních, naučí se provést finanční analýzu svých financí, získají rady, jak nezapadnout do dluhové pasti, jak postupovat při hrozbě exekuce, jak se orientovat v nabízených produktech bankovních ústavů.

DOVEDNOSTI  IT
Tato aktivita bude zaměřena buď na získání základních dovedností účastníků projektu v oblasti výpočetní techniky (ovládání nejpoužívanějšího operačního programu a aplikací, používání elektronické pošty a internetu) nebo na rozšíření znalostí pro ty účastníky, kteří již základy ovládají.
  
REKVALIFIKACE
V rámci této aktivity bude probíhat již v oblasti profese účastníka doplnění či zvýšení stávající kvalifikace, rekvalifikace a prohloubení všeobecných dovedností tak, aby byl klient projektu co nejatraktivnější pro zaměstnavatele.
Tato aktivita bude mít vazbu na skutečnou poptávku po profesích, zjištěnou jednáním a průzkumy u zaměstnavatelů
 
Seznam požadovaných rekvalifikačních kurzů:
a) Vazba a aranžování květin
Rozsah kurzu: min. 100 hodin
Celkový počet účastníků: 20
 
b) Manipulace se zbožím a materiálem
Rozsah kurzu: min. 300 hodin
Celkový počet účastníků: 35
 
c) Příprava teplých pokrmů
Rozsah kurzu: min. 160 hodin
Celkový počet účastníků: 20
 
d) Strážný
Rozsah kurzu: min. 27 hodin
Celkový počet účastníků: 25
 
e) Pracovník v sociálních službách
Rozsah kurzu: min. 160 hodin
Celkový počet účastníků: 40
 
f) Obsluha osobního počítače
Rozsah kurzu: min. 80 hodin
Celkový počet účastníků: 70
 
g) Obsluha PC se zaměřením na práci na pokladně a pokladní systémy
Rozsah kurzu: min. 110 hodin
Celkový počet účastníků: 35
 
h) Účetnictví s využitím výpočetní techniky
Rozsah kurzu: min. 170 hodin
Celkový počet účastníků: 50
 
i) Svářečský kurz
Rozsah kurzu: min. 168 hodin
Celkový počet účastníků: 25
 
j) Dispečer logistiky
Rozsah kurzu: min. 120 hodin
Celkový počet účastníků: 35
 
k) Pracovník grafického studia

Rozsah kurzu: min. 80 hodin
Celkový počet účastníků: 35
 
l) Programování a obsluha CNC strojů
Rozsah kurzu: min. 200 hodin
Celkový počet účastníků: 35

m) Všeobecný sanitář
Rozsah kurzu: min. 170 hodin
Celkový počet účastníků: 25
 
n) Základy podnikání
Rozsah kurzu: min. 150 hodin
Celkový počet účastníků: 25
 
o) Obsluha motorových a elektrických vozíků
Rozsah kurzu: min. 80 hodin
Celkový počet účastníků: 35
 
ZÁVĚREČNÝ POHOVOR A HODNOCENÍ
Závěrečný pohovor má za cíl zhodnotit projekt z pohledu klienta projektu a získat informace pro vytvoření zpětné vazby pro tvorbu a realizaci dalších projektů. Současně zde bude vykonáno formální ukončení účasti klienta v projektu.
Nejprve klienti projektu vyplní hodnotící dotazník. Bude obsahovat zhodnocení jednotlivých aktivit projektu, kterých se klient projektu zúčastnil, dále celkové zhodnocení projektu, s popisem slabin a silných stránek projektu.
Poté proběhne pohovor s jednotlivými účastníky projektu, jehož obsahem bude jednak pohled klienta na projekt, jeho výhody, nevýhody a přínosy. Ke každému pohovoru bude vypracován zápis, který bude rovněž obsahovat výstup pohovoru ve vztahu ke klientovi projektu a jeho dalšímu výhledu uplatnění na trhu práce.

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA A PORADENSTVÍ

a) Individuální podpora a poradenství
Proces individuální podpory a poradenství musí zahrnovat tyto činnosti:
- zjištění předchozí praxe dané osoby
- zjištění současných dovedností a postojů k práci
- zjištění situace dané osoby
- zjištění představ účastníka, které se vztahují k životním a pracovním cílům
- pomoc při hledání vhodné práce
- odpovědnost za kontrolu průběhu účasti v projektu klienta projektu v porovnání s individuálním plánem.
Jde o aktivitu, která musí být k dispozici účastníkům projektu po celou dobu jejich účasti v projektu.
Individuální poradce bude ke každému klientovi projektu přistupovat individuálně a bude mu pomáhat odstranit nesprávné návyky tak, aby se stal zajímavější pro potencionální zaměstnavatele. Obsahem aktivity bude i profesní poradenství, doporučení vhodného zaměstnání, prezentace vlastní osoby (žádost o zaměstnání, přijímací pohovor, komunikační dovednosti, životopis, modelové situace). Každý účastník si v rámci této aktivity vyhotoví vlastní životopis.
Jednotlivé návštěvy účastníků projektu budou zaznamenávány v Knize individuálního poradenství.
 
b) Monitoring trhu práce
Součástí této aktivity je monitoring trhu práce okresním koordinátorem/individuálním poradcem, který bude zjišťovat, o jakou práci mají účastníci projektu zájem, jejich požadavky na zaměstnání, jejich historii zaměstnání a rozebrání důvodů, proč jsou „bez práce“ a směrování jejich další kariéry.
Okresní koordinátor/individuální poradce bude provádět kontakt zaměstnavatelů za účelem získání zaměstnání pro účastníky projektu a získání zaměstnavatelů jako partnerů projektu, podávání informací o projektu, mapování trhu práce, provádění výše zmíněné publicity atd. Okresní koordinátor/individuální poradce bude dále ve spolupráci se zaměstnavateli vyhledávat a administrovat nově vytvořená pracovní místa, aby byla naplněna cílová hodnota indikátoru nově vytvořená pracovní místa.

DOPROVODNÁ OPATŘENÍ

a) Dotované zaměstnání
Uchazeč bude vyhledávat a administrovat nově vytvořená pracovní místa u zaměstnavatelů podpořené formou úhrady mzdových nákladů

b) Přímá podpora bude zahrnovat:
b1) Cestovné - Příspěvek na úhradu cestovného – bude poskytován každému účastníkovi projektu, který nebude mít bydliště v místě konání kurzu (aktivity).
Příspěvek na úhradu cestovného bude poskytován účastníkům těchto aktivit projektu: Úvodní modul, Dovednosti IT, Rekvalifikace, Závěrečný pohovor a hodnocení.

b2) Příspěvek na péči o závislé osoby - Tato podpora bude poskytována účastníkům projektu, kteří pečují o závislé osoby, a toto by pro ně bylo překážkou účasti v aktivitách projektu. Závislost osob na péči účastníka projektu musí být prokazatelně doložena.
Příspěvek bude činit nejvýše 300,- Kč denně na jednu osobu a jeho výše musí být doložena doklady (faktura, pokladní doklad) o poskytnuté službě. Nárok platí jen pro aktivity trvající minimálně 5 hodin, což bude doloženo prezenční listinou. Příspěvek na péči o závislé osoby bude poskytován účastníkům aktivity projektu: Úvodní modul, Dovednosti IT a Rekvalifikace.

b3) Příspěvek na zdravotní prohlídku k rekvalifikacím:
Příspěvek na zdravotní prohlídky k rekvalifikacím v maximální výši dle příslušného cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR ( v roce 2011 ve výši 186,- Kč ) bude poskytován osobám, pro které je zdravotní prohlídka podmínkou k vykonávání vybrané rekvalifikace.
Příspěvek na zdravotní prohlídku bude poskytován účastníkům aktivity Rekvalifikace.

b4) Příspěvek na výpis z rejstříku trestů:
Příspěvek na výpis z rejstříku trestů ve výši 100,- Kč bude poskytován osobám, pro které je výpis z rejstříku trestů podmínkou k vykonávání vybrané rekvalifikace. Příspěvek na výpis z rejstříku trestů bude poskytován účastníkům aktivity Rekvalifikace

ŘÍZENÍ A MONITORING PROJEKTU

Cílem monitoringu je průběžné sledování plnění realizace projektu v porovnání aktuálních informací s výchozím plánem a případná identifikace možných rizik. Nástrojem monitoringu je sběr dat a informací. Jedná se o aktivitu průběžnou, která trvá po celou dobu realizace projektu.
Základním způsobem předávání informací zadavateli budou měsíční zprávy včetně přehledu plnění monitorovacích indikátorů, cílů a výstupů projektu
/zacinamepo50/presmeruj/slider?i=18