MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Stavby

021 - STAVBY

Na tomto účtu se účtují veškeré stavby bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti a dále technické zhodnocení od částky stanovené zákonem o daních z příjmů na dlouhodobém hmotném majetku, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka.

Vdalším výkladu kúčtu 021 bude užíván pojem “stavba” (viz budova, stavba), přestože se jimi rozumí jak budovy a haly, tak i další stavby jako jsou mosty, stožáry, věže apod.

Stavbou se podle Vyhlášky bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti rozumí:
a) stavby včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a další stavební díla podle zvláštních právních předpisů,
b) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť,
c) technické rekultivace, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
d) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního předpisu.

Podle ZDP jsou hmotným majetkem budovy, domy, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky [podle § 2 písm. f) zákona č. 72/1994 Sb.] a stavby svýjimkou
a) provozních důlních děl,
b) drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa sloužících k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výšku 5 m,
c) oplocení sloužící kzajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou.

provozní důlní díla jsou buď dočasné stavby s dobou trvání kratší než jeden rok nebo následující dočasné stavby sdobou trvání delší než jeden rok:

  • u hlubinných dolů spojovací překopy mezi jednotlivými slojemi, dílčí překopy a chodby ve sloji a další,
  • u povrchových lomů pohyblivé koleje včetně trolejí, odvodňovací příkopy, přístupové cesty pro kolová vozidla vřetězech, montážní místa pro opravy velkostrojů a další.

Pokud je provozní důlní dílo podle báňských nebo stavebních předpisů charakterizováno jako dočasná stavba, vede se vúčetnictví jako stavba a účetní odpisy této stavby jsou daňovým nákladem.
Jestliže nejde o stavbu, ale provozní důlní dílo splňuje tři kritéria stanovená účetními předpisy, tj. věcnou rozeznatelnost nákladů na toto dílo, výši těchto nákladů a dobu použitelnosti (dobu trvání provozního důlního díla) jedná se vúčetnictví o časově rozlišované náklady, které respektuje i ZDP.
Není-li provozní důlní dílo ani stavbou, ani nesplňuje uvedená tři kritéria, jde o jednorázový náklad jak vúčetnictví, tak pro účely ZDP.
adb)
drobné stavby a některé druhy oplocení nejsou HM (podle ZDP), ale jsou dlouhodobým hmotným majetkem. Daňově uznatelným výdajem poplatníka je jejich účetní odpis.
Patří sem:

  • stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (musí se jednat o přízemní stavby se zastavěnou plochou do 16m2 a svýškou do 4,5 m), například
    - kobytnému domu, jehož hlavní funkcí je bydlení, je drobnou stavbou kůlna, prádelna, přístřešek, hygienické zařízení, úschovna kol apod.
    - ke stavbě pro individuální rekreaci je možné připojit stavby sportovních zařízení jako bazény, hřiště, sprchy apod.,
  • stavby právnických a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů na lesní půdě sloužící kzajišťování lesní výroby a myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m jako např. krmelce, posedy, svážnice.

Pro hlavní stavby je vyžadováno stavební povolení a vlastnické právo přechází až zápisem do katastru nemovitostí. Kprovedení drobné stavby stačí předem písemné ohlášení stavebnímu úřadu, tyto stavby se vkatastru neevidují a vlastnictví přechází okamžikem účinnosti smlouvy.

Budovy a stavby mohou být také zbožím, a to u účetních jednotek, které mají jako předmět činnosti nákup a prodej nemovitostí, pokud je kupují za účelem prodeje vnezměněné podobě a samy je nepoužívají, nepronajímají a neprovádí na nich technické zhodnocení.

Nedílnou součástí staveb jsou zařízení a předměty, která zhlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Tato zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojeny a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.

Naproti tomu se za samostatné movité věci považují také výrobní zařízení, jakož i zařízení a předměty sloužící kprovozování služeb a účelová zařízení a předměty, které sbudovou nebo stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou sní pevně spojeny.


ZDROJ: Účetní průvodce DELFÍN [CD-ROM]. Praha: Sagit, 2009. [cit. 2010-05-03].

/MAVO/presmeruj/slider?i=30