MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Samostatné movité věci

022 - SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI A SOUBORY MOVITÝCH VĚCÍ

Na tomto účtu se zachycují:

a) předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění,
b) samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok, které nebudou podle vnitřní směrnice účetní jednotky zachyceny na tomto účtu, se považují za drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách.

Movité věci, samostatné movité věci, vybrané věci instalované v budovách a soubory movitých věcí jsou vysvětleny u pojmu movitá věc. Definice hmotného majetku zhlediska ZDP a dlouhodobého hmotného majetku zhlediska účetnictví se téměř neliší.

Ačkoliv s účinností k 1.1. 2003 není výše limitního ocenění uvedeného majetku v účetnictví (movitých věcí a jejich souborů) vymezena, zůstává pro daňové účely povinná hranice vstupní ceny pro zařazení do hmotného majetku částka vyšší než 40000 Kč.

Spojmy movité věci je úzce spojeno i příslušenství dlouhodobého hmotného majetku, kterým jsou předměty, jež tvoří shlavní věcí jeden majetkový celek a jsou součástí jeho ocenění a evidence. Příslušenství je součástí dodávky hlavní věci nebo se khlavní věci přiřadí dodatečně, tj. technickým zhodnocením. Pokud příslušné předměty netvoří shlavní věcí jeden majetkový celek, jde o samostatné movité věci.

Samostatnými movitými věcmi jsou také výrobní zařízení, jakož i zařízení a předměty sloužící kprovozování služeb a účelová zařízení a předměty, které sbudovou nebo stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou sní pevně spojeny.

Vždy se musí jednat o majetek, k němuž má účetní jednotka právo vlastnické nebo právo hospodaření s majetkem státu. Dále by zde mělo být účtováno zejména o:

a) koupeném movitém dlouhodobém majetku, jehož vlastnictví kupující nabývá zaplacením a do nabytí vlastnictví (zaplacení) kupující majetek užívá,
b) technickém zhodnocení, jež odepisuje účetní jednotka, která je nájemcem za podmínek stanovených v § 28 zákona o daních z příjmů,

c) vypůjčeném dlouhodobém hmotném majetku, jehož vlastnictví zajištěním závazku převodem práva přešlo na půjčitele, avšak tento majetek na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění závazku odpisuje vypůjčitel. Ocenění majetku převodem práva a výpůjčkou se nemění.
d) výdajích hrazených nájemcem, které podle zvláštních předpisů tvoří součást ocenění hmotného majetku (viz dlouhodobý hmotný majetek) pronajatého formou finančního pronájmu (viz leasing) snáslednou koupí najatého hmotného majetku, a které vúhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu 40000 Kč.
O majetku, který je předmětem finančního leasingu, účtuje vlastník tohoto majetku.
 

ZDROJ: Účetní průvodce DELFÍN [CD-ROM]. Praha: Sagit, 2009. [cit. 2010-05-12].

/MAVO/presmeruj/slider?i=30