MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Rady a doporučení

Jak postupovat když ztratím práci

Nejprve zvažte všechny své možnosti hledání nového zaměstnání

 • navštivte Úřad práce
 • sledujte nabídky v tisku a na internetu
 • oslovte své přátele a známé
 • zaregistrujte se v personální agentuře
 • využijte bezplatné internetové nabídky uveřejnění Vašeho životopisu na webu

Vytyčte si krátkodobé cíle:

 • nelenošte! Ráno vstávejte stejně jako do práce. Hledání práce je přece taky práce - a dokonce velmi náročná! Připravte si vhodný životopis, dokumenty o vzdělání a případné reference
 • ujasněte si, o jaké místo máte zájem a svou představu se snažte zkonkretizovat - budete-li mít zájem o nějaké nebo jakékoli místo, zřejmě moc neuspějete
 • sestavte si tabulku, do které budete průběžně zapisovat oslovené zaměstnavatele (jméno kontaktní osoby, kontakt na ni, datum oslovení, datum vyrozumění, datum osobního pohovoru, apod.)
 • připravte se na osobní pohovor (rady najdete na našich stránkách)
 • začněte rozesílat svůj životopis vybraným firmám (zde máte možnost životopis vždy poupravit dle požadavků v inzerátu)
 • oslovte i z vlastní iniciativy Vámi zvolené firmy, kde byste rádi pracovali (s vhodným tzv. spekulativním dopisem Vám rádi zdarma pomůžeme)
 • snažte se sebevzdělávat - studujte jazyk, zvyšujte si kvalifikaci, jakákoli činnost je lepší než rezignovat
 • neztrácejte optimismus!

Jak obvykle probíhá pohovor s personalistou

Výběrový pohovor začíná již samotným příchodem k zaměstnavateli. Uchazeč je tedy od první chvíle podroben pečlivému zkoumání svých verbálních i neverbálních projevů. Personalista si všímá očního kontaktu, stisku ruky, vyjadřovacích schopností uchazeče, osobních sympatií a mnoha dalších faktorů.

Po stručném úvodu následuje nejdůležitější část pohovoru - série otázek, které mají odhalit kvality, silné a slabé stránky a další vlastnosti uchazeče. Tato část pohovoru je rozčleněna na následující skupiny otázek, jejichž pořadí se může různě měnit:

- Studium, jazyky
Otázky zaměřené na formální vzdělání uchazeče i na jeho aktivity při studiu. U absolventů je logicky kladen na tuto část pohovoru větší důraz než u ostatních kandidátů.
- Pracovní zkušenosti
Otázky zaměřené na dosavadní zkušenosti a praxi. Jejich účelem je určit, rozsah znalostí, praktických zkušeností a někdy i kontaktů důležitých pro výkon práce na pozici, na kterou se uchazeč přihlásil.
- Důvody změny zaměstnání
Otázky zaměřené na loajalitu pracovníka a zejména na odhalení důvodů proč odešel z předchozího zaměstnání. Často jsou odpovědi uchazeče srovnávány s referencemi poskytnutými předchozími zaměstnavateli.
- Představy o budoucnosti, motivace a zájem o další pracovní růst
Budoucí zaměstnavatel se pochopitelně zajímá i o ambice uchazeče, o jeho představy o budoucím vývoji kariéry. Zaměstnavatelé mají zájem vyhledat nejvhodnějšího uchazeče -nikoliv uchazeče, který splňuje všechny požadavky, ale jeho kvalifikace, praxe či ambice ho předurčují pro výkon jiné (vyšší) pozice a nabízené pracovní místo by pro něj bylo pouze "východiskem z nouze". (příklad otázek: Čeho chcete v životě dosáhnout? Jak si představujete svou pracovní pozici za pět let? Co Vás v práci nejvíc motivuje?)
- Logický úkol
Logický úkol nebývá vždy součástí pohovoru, ale výběrová komise jej občas zařadí. Cílem není pouze vyzkoušet logický úsudek uchazeče, ale i způsob řešení úkolů (zažádá uchazeč o papír a tužku, je jeho postup syntetický nebo analytický) a stresovou odolnost (uchazeč většinou nečeká logický úkol a jeho reakce často napoví o uchazeči více než desítky předchozích otázek).
- Úspěchy, neúspěchy, silné a slabé stránky
Pokud je tento okruh témat zařazován, uchazeči se naskýtá obrovská šance vyniknout a vychválit se. A to i v případě otázky na slabé stránky. V tomto případě se doporučuje zvolit takovou slabou stránku, která vlastně slabou stránkou ani není a je vlastně výhodou. Většinou jen velmi naivní nebo pravdomluvný uchazeč řekne "plnou" a "celou" pravdu.
Často mají uchazeči zábrany mluvit o svých kvalitách. Měli by si proto ještě před pohovorem tyto otázky ujasnit a připravit si uvolněné a přirozené odpovědi. Na druhou stranu ti, kterým nečiní zábrany se chválit, by měli postupovat uvážlivě, aby to se sebechválou nepřehnali.
- Zájmy, koníčky
Cílem otázek mířených na zájmy a koníčky je zjistit informace o mimopracovních aktivitách pracovníka. Koníčky a záliby často mohou pomoci, pokud uchazeč uvede takové koníčky které jsou v souladu předpoklady pro výkon pozice i pro práci v teamu (například individuální či kolektivní sporty)
- Rodina
Rodinné zázemí je podstatné pro všechny pracovníky. Vždy je na uchazeči, zda odpoví na tyto otázky nebo zda se rozhodne neodpovědět a sdělit výběrové komisi, že jde o jeho soukromou věc, která by neměla mít vliv na rozhodování komise.
- Doplňující otázky
Pokud se výběrová komise drží určitého schématu a pořadí otázek, přijde na konci výběrového pohovoru čas na otázky, které mají doplnit údaje, které uchazeč uvedl v předchozím pohovoru.
- Otázky uchazeče
Když uchazeč zodpověděl všechny otázky výběrové komise, dostává příležitost položit otázky výběrové komisi. Otázky by měly být směrovány spíše na podnik, na doplnění informací, které uchazeč zjistil o firmě nebo o pracovním místě před tím, než šel na pohovor

Zakončení pohovoru
Výběrová komise by měla zakončit výběrový pohovor, sdělit uchazeči do kdy a jakým způsobem budou oznámeny výsledky výběrového řízení.

 

Mluvený projev

Při personálním pohovoru má kultivovanost mluveného projevu vysokou důležitost. Srozumitelnost, obsahová náplň i zabarvení hlasu mají při sdělování informací svou váhu. Mluvený projev je jedním z nejvýraznějších znaků osobnosti. Vypovídá o rozsahu slovní zásoby, schopnosti vystihnout souvisle a věcně situaci nebo myšlenku. Způsob řeči naznačuje vztah k partnerovi, stejně jako aktuální stav psychiky. Případná nervozita, nejistota či přehnané sebevědomí jsou patrné již v prvních větách. Co doporučit?

Podstatným předpokladem je příprava. Musíte být schopni hovořit souvisle, bez odkašlávání. Základní otázky můžete předvídat a připravit se na ně. Pravidelně dýchejte. Pokuste se mluvit přiměřenou hlasitostí a pečlivě vyslovujte. Snažte se hovořit v krátkých větách. Kontrolujte své gestikulace a usměrňujte případné emoce. Nestřídejte zmateně témata. Uvedená pravidla vám pomohou vystupovat profesionálně a zároveň věrohodně.
CIZÍ JAZYKY-SLABÉ MÍSTO POLOVINY UCHAZEČŮ

Velké procento inzerátů nabízejících pracovní místo obsahuje požadavek na znalost alespoň jednoho cizího jazyka. V současné době je nejžádanější angličtina a němčina. Podle našich průzkumu, ale více než polovina uchazečů ovládá tyto jazyky pouze pasivně či vůbec. Se vstupem do Evropské unie bude takové slabé místo uchazeče stále důležitějším argumentem při výběrovém řízení.

Na druhou stranu téměř třetina pozic, kde je cizí jazyk při výběrovém řízení stanoven, vyžaduje pouze základní znalost. Většinou nebudete vystavováni nutností hovořit plynně cizím jazykem. Z výše uvedeného konstatování vyplývá, že i absolvent základního kursu požadovaného jazyka má reálnou šanci u pohovoru uspět.

Rozhodně vám doporučujeme pokusit se překonat prvotní nejistotu a ostych a přihlásit se do jazykového kursu. Lidé s větší vůlí a chutí učit se mohou využít široké palety vzdělávacích programů pro samouky či nepřeberného množství učebnic, které vám mohou otevřít dveře do nového pracovního místa. Pasivita v oblasti cizích jazyků vás postupně může snižovat vaši hodnotu na trhu práce, i když jste člověk flexibilní, pracovitý i kreativní. Nezbývá než konstatovat na závěr, že při hledání nového uplatnění je důležité nepodceňovat své znalosti, snažit se vzdělávat v oblasti cizích jazyků a držet se hesla: ?Víš-li, kde se poučit, jsi poučen?
KOMPLEXNÍ KVALITY

Firmy kromě inteligence a profesních znalostí rovněž hodnotí potenciál kandidátů pro kariérní růst v případě přijetí do pracovního poměru.

Důležitými faktory jsou ?vůdcovské? kvality i způsob komunikace. Obecně se dá říci: otevřený, zodpovědný a pozitivní přístup je velkým přínosem pro vaši kariéru. Pozitivem je umění respektovat nadřízené i dokázat prezentovat svůj názor.

Proto berte každý personální pohovor vážně a předem si dobře promyslete vaše priority, možnosti a potřeby. Podle toho při jednání vystupujte. Nebojte ukázat výběrové komisi své kvality. Naučte se prodávat sami sebe.

 

Jaký musí být motivační dopis

O čem je motivační dopis?

 • Uvádí, kde jste se o nabídce zaměstnání dověděli (přes inzerát, přes známého apod.)
 • Dokumentuje, že dobře znáte danou firmu (její produkty, pozici na trhu, pracovní klima, perspektivy apod.)
 • Zdůrazňuje, proč se o pozici ve firmě ucházíte (vlastnosti jako racionální myšlení, kreativita, komunikativnost, pružnost, organizační schopnosti, motivace, entusiasmus)
 • Ukazuje, že se jako uchazeč v dané oblasti dobře orientujete.
 • Přesvědčuje o vaší vhodnosti pro danou pozici
 • Vyjadřuje vaše přání k vzájemnému setkání s kontaktní osobou - zástupcem firmy
 • Nezmiňuje vaši platovou představu

Jakou by měl mít strukturu?

 • Nejprve uveďte adresu příjemce - název firmy, oddělení, kontaktní osoba, ulice, číslo, PSČ a město, ve kterém firma sídlí
 • Věc (Žádost o zaměstnání, Reakce na Váš inzerát v ... ze dne ..., apod.)
 • Oslovení (Vážený pane ..., Vážená paní ..., Vážené dámy a pánové)
 • Konkrétní obsah (především proč se hlásíte, co umíte a můžete firmě nabídnout, co očekáváte - například čerpání nových poznatků a zkušeností)
 • Rozloučení (S pozdravem ...) a podpis s Vaší adresou a kontaktem na Vás
 • Místo vyhotovení, datum
 • Výčet příloh (Životopis s aktuální fotografií, diplomy, potvrzení, certifikáty, ...)

Příklady častých otázek u přijímacího pohovoru

 • Jak byste popsal(a) svou dosavadní profesní kariéru?
 • Jakou práci jste dělal(a) v minulém zaměstnání?
 • Co se vám na této práci líbilo (nelíbilo)?
 • Co se vám v této práci podařilo, jaké byly vaše největší pracovní úspěchy?
 • Co jste se tam naučil(a) nového?
 • Proč jste z minulého zaměstnání odešel(a)? (vyvarujte se velké kritiky zaměstnavatele)
 • Absolvoval(a) jste i jiné přijímací pohovory?
 • Co víte o naší firmě? Proč jste si vybral(a) právě ji? (vyplatí se zjistit si informace o firmě)
 • Jakou máte představu o své práci v novém zaměstnání?
 • Čeho byste ve své práci (ve své kariéře) chtěl(a) dosáhnout?
 • Jak se vidíte (co byste chtěl dělat, na co si troufáte) za 5 let (za 10 let)?
 • Jaké si myslíte, že jsou vaše klady (zápory), v čem si myslíte, že jste dobrý?
 • Jaké své znalosti a dovednosti si myslíte, že v novém zaměstnání uplatníte?
 • Proč si myslíte, že bychom měli přijmout právě vás? Jaký bude váš přínos pro nás?
 • V jaké práci se cítíte jistý(á)?
 • Jste ochoten(a) pracovat nad rámec běžné pracovní doby?
 • Jste schopen(a) a ochoten(a) zvládat nárazově větší pracovní zatížení?
 • Umíte odpočívat, relaxovat?
 • Jak trávíte dovolenou? Jaké jsou vaše mimopracovní zájmy?
 • Sportujete?
 • Jaký je váš zdravotní stav?

Některé otázky jsou již součástí životopisu, ale zaměstnavatel se vás na ně může ptát znovu, třeba proto, že chce znát podrobnější odpovědi nebo chce vidět vaše reakce.
I vy si připravte nějaké otázky pro zaměstnavatele (nejen o práci, o kterou se ucházíte, ale i např. o produkci zaměstnavatele, plánech do budoucna apod.). Váš zájem určitě zapůsobí dobře.

 

Tabulka průběhu hledání práce

Zaměříte-li se na vyhledávání práce, budete často oslovovat zaměstnavatele. Pro dobrou orientaci v již oslovených firmách doporučujeme sestavit si přehlednou tabulku, kde uvedete všechny důležité informace:

 • Zaměstnavatel a jeho adresa
 • Nabízená pozice
 • Kontaktní osoba
 • Telefonické spojení
 • Datum oslovení
 • Datum vyrozumění
 • Přijímací pohovor
 • Konečné vyrozumění

Nemůže se Vám potom stát, že Vám zavolá zaměstnavatel a Vy si již nepamatujete, o jaké místo se jednalo. Tabulka Vám pomůže snadno zjistit, kolik zaměstnavatelů jste oslovili. Navíc Vám umožňuje pravidelně vyhodnocovat Vaši úspěšnost a pomůže Vám odhalit případné nedostatky životopisu. Např. Hlásíte se průběžně na pozice účetních, asistentek a referentek. Tabulka Vám jasně ukáže, kde o Vás mají větší zájem. Pokud budete upřednostňovat jeden z těchto oborů, kde nebudete mít takový úspěch, signalizuje to, že někde něco chybí. Buď Vaše zkušenosti z této specializace nezdůrazňujete dostatečně v životopisu a je třeba je tam doplnit, nebo Vám tyto znalosti chybí a měli byste přemýšlet o vhodném doškolení či jiném zvýšení své kvalifikace.

 

Osobní pohovor

 • slouží ke zjištění, zda z Vás Vaše znalosti, schopnosti, profesní zkušenosti a charakterové vlastnosti dělají toho nejlepšího možného kandidáta pro danou pozici.
 • seznámí Vás blíže s firmou a náplní Vaší budoucí práce

Jak se na pohovor nejlépe připravit?

Podmínkou úspěchu je udělat v relativně krátkém čase co nejlepší dojem na zcela cizího člověka. Nejvíce tedy závisí na zdvořilém vystupování, slušném a vhodném oblečení a schopnosti Vaší komunikace - tedy mluvit stručně, jasně a k věci.

 • Směr pohovoru určuje osoba, která s Vámi pohovor vede.
 • Připravte se na otázky (někdy nepříjemně detailní) týkající se Vašeho vzdělání a dosavadní praxe.
 • Tazatel se bude zajímat, proč se ucházíte právě o toto konkrétní místo. Promyslete si dopředu, co řeknete o svých profesních cílech a očekáváních.
 • Čeká Vás diskuse, která má za cíl blíže specifikovat Váš postoj k práci, lidem a životu vůbec.
 • Tazatel vás rámcově seznámí s Vašimi úkoly a povinnostmi v nové funkci.

Na závěr pohovoru si připravte také vlastní otázky.

Jak předejít odmítnutí zaměstnavatele

Před přijímacím pohovorem

 • zjistěte si o dané firmě co nejvíce informací (použijte internet, tisk, osobní návštěvu firmy ještě před uskutečněním pohovoru)
 • připravte si dobrou prezentaci sebe sama a vyzkoušejte si otázky a odpovědi doma nanečisto s nějakým členem rodiny
 • připravte si vhodné otázky týkající se místa - ne platu, ale určitou představu byste měli mít a v případě, že se Vás na ni zaměstnavatel zeptá, mu ji sdělte
 • připravte si všechny dokumenty týkající se Vašeho vzdělání a případné reference
 • ke každému pohovoru přistupujte optimisticky a neházejte předem flintu do žita - právě Vy můžete splňovat zaměstnavatelovy představy o budoucím spolupracovníkovi!

Jak je pozitivní myšlení důležité bychom chtěli ještě jednou zdůraznit.
Každý zaměstnavatel má určitou představu, jak by měl vhodný kandidát vypadat, jaké by měl mít kvalifikační a osobnostní předpoklady. Velmi důležitou úlohu hrají také osobní sympatie. Je tedy úplně zbytečné stresovat se vysokým počtem kandidátů při výběrovém řízení. Zrovna Vy můžete zaměstnavateli padnout do oka. Optimistický přístup, příjemné, usměvavé a nevtíravé vystupování, které však působí naprosto přirozeně, Vás na žebříčku uchazečů může vyhoupnout až k vrcholu. Buďte si toho vědomi při každém osobním pohovoru nebo výběrovém řízení. Budete-li mluvit o svých vlastnostech, zbavte se přílišné skromnosti, ale ani se zbytečně nepřechvalte. Pohovořte o sobě předem s členy rodiny a s přáteli, ti Vás jistě podpoří v adekvátním sebehodnocení, abyste u zaměstnavatele neměli zábrany mluvit o sobě pozitivně. Tento problém mají často starší uchazeči o zaměstnání. Mnohdy mají pocit, že jejich vyšší věk (a s tím spojené souvislosti, jako je neznalost cizího jazyka, horší ovládání PC apod.) je nutně musí u zaměstnavatele handicapovat. Není to vždy pravdou. Zdaleka ne každé pracovní místo se váže na cizojazyčnou komunikaci. A obavy z práce s počítačem se často brzy rozplynou, bude-li Váš kolega na pracovišti laskavý a se zacvičením Vám pomůže.
Starší uchazeči mají také své jednoznačné vklady: neodejdou na mateřskou dovolenou, nepečují o dítě v době jeho nemoci, nevadí jim práce přes čas nebo někdy ve večerních hodinách.

Při pohovoru

 • přijďte včas (lépe o několik minut dříve než později)
 • přijďte vhodně oblečeni a upraveni
 • vystupujte sebejistě, přátelsky a usměvavě - ne však arogantně nebo žoviálně
 • snažte se co nejvíc uvolnit
 • připravte se na nepříjemné otázky
 • nedejte najevo jakoukoli nerozhodnost
 • snažte se být iniciativní, sami se ve vhodné chvíli ptejte, jaké by byly Vaše pracovní úkoly nebo na další podrobnosti, které Vás zajímají. Můžete také zaměstnavatele požádat, aby Vám ukázal, kde byste pracovali a kdo by byli Vaši kolegové.
 • vyjadřujte se plynule, ale v případě, že neznáte odpověď na nějakou otázku, je lepší říci „nevím" než koktat či mluvit hlouposti
 • stisk Vaší ruky musí být pevný, pohled přímý a Váš výraz příjemný
 • dbejte také na svěží dech nebo abyste nepřiběhli celí zpocení

Na závěr pohovoru

 • Zeptejte se, jestli Vás firma sama vyrozumí o výsledku nebo máte-li zavolat sám (nikdy se přímo na pohovoru neptejte, jaké jsou Vaše šance - na zaměstnavatele to nedělá dobrý dojem a ani Vám na tuto otázku nemůže seriózně odpovědět)
 • Poděkujte za čas, který Vám dotyčný člověk věnoval, za příjemné setkání a také za informace, které jste získali.

Kritika předchozích zaměstnavatelů

Kritizování předchozích zaměstnavatelů většinu zaměstnavatelů budoucích příliš nenadchne. Uchazeč tím varuje potenciální zaměstnavatele dvěma způsoby:
1) Jak mohl uchazeč pracovat například rok v uvedené firmě, když podmínky v zaměstnání byly tak nevyhovující a špatné? Není problém také v uchazeči, nejsou jeho postoje negativní a "oportunistické".
2) Pokud přijmeme tohoto kandidáta a on z jakéhokoliv důvodu opustí naši společnost, pravděpodobně bude hovořit v podobném duchu i o nás.
Kritika zaměstnavatelů může být v některých případech i opodstatněná (například nesplnění podmínek pracovní smlouvy), přesto je třeba i v těchto případech kritizovat konkrétní věci či události než věci kritizovat "souhrnně". Zároveň je dobré i přidat určité pozitivní věci či události v zaměstnání předchozím.


Žádné otázky uchazeče na zaměstnavatele

Pokud uchazeč nepoloží na konci výběrového pohovoru vlastní otázky výběrové komisi, může to vyvolat dojem, že nemá o firmu a pracovní místo přílišný zájem.
Naopak, položené otázky, směrované na situaci v podniku a na pracovní pozici, mohou uchazeči pomoci získat zájem a sympatie výběrové komise, které mohou být rozhodující při volbě o nejvhodnějšího kandidáta.
Otázky na konci pohovoru by měli navazovat na předchozí rozhovor a zároveň by měly být položeny na základě informací získaných o společnosti z odborných zdrojů. Při pokládání otázek je nutné se vyvarovat tématům, které jsou ve většině firem důvěrné a nezveřejňované (zejména při prvních kolech pohovorů), například otázky týkající se podrobné finanční situace či strategických záměrů. Dále je vhodnější pokládat spíše otázky, jejichž tématem je firma a náplň práce, než-li požitky spojené s výkonem pracovního místa.


Otázky typu Jak jsem uspěl?

Velmi nepříjemné je pro většinu osob provádějících výběrové řízení odpovídat na otázky: "Jak vidíte moje šance?", "Zapůsobil jsem na Vás dobře?", "Myslíte, že jsem uspěl?" a další podobné. Tyto otázky jsou velmi sugestivní a tázaná osoba na ně odpoví pravděpodobně velmi obecně a rozhodně ne tak, jak si představuje uchazeč ("Přijímáme Vás.", "Jste náš největší favorit", "Máte nejlepší předpoklady.").
Kandidát o pracovní místo, který nepoloží tyto otázky, dává najevo, že rozumí formálnímu postupu při výběrovém řízení vypsané zaměstnavatelem a ví, že bude kontaktován v případě, že bude vybrán a také v případě, že vybrán nebude. Uchazeč o práci, který přesto tuto otázku položí se dočká odpovědi typu "Ještě jsme neviděli všechny kandidáty" nebo "Musíme se poradit". Velmi výjimečně se uchazeč o pracovní pozici dočká i okamžité odpovědi potenciálního zaměstnavatele "Bohužel, nejste vhodný kandidát".

 

Seznam pracovních serverů

www.jobs.cz - možné zadat životopis
www.jobpilot.cz
- možné zadat životopis
www.prace.cz

www.hotjobs.cz

www.horkezidle.cz

www.zamestnani.cz

www.jobatlas.cz

www.talents.cz

www.prilezitosti.cz

www.cvmarket.cz

www.profese.cz

www.kampomaturite.cz

www.volna-mista.cz

www.mpsvssz.cz

www.annonce.cz

www.abcprace.cz

www.joblist.cz

www.fala.cz

www.sprace.cz

www.jobmaster.cz

www.pracovni.cz

www.adecco.cz
- pracovní agentura: Kladno, Rakovník, Mladá Boleslav
www.tip-prace.cz

www.jobdnes.cz

/MAVO/presmeruj/slider?i=30