MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

praktické účetní příklady 1

Příklad 1

Situace:
Ú
četní jednotka vyskladnila zboží v pořizovací ceně 10 000,-. Toto zboží prodala v hotovosti za 10 000,-Kč. Určete výsledek hospodaření z těchto účetních případů.

Řešení:
Nákladem je úbytek zboží ze skladu 10 000,-Kč
Výnosem je tržba za prodané zboží v hotovosti 10 000,-Kč
Výsledek hospodaření je nulový (10 000 – 10 000 = 0)

 

Příklad 2

Situace:
Ú
četní jednotka vyskladnila zboží v pořizovací ceně 10 000,-. Toto zboží prodala v hotovosti za 7 000,-Kč. Určete výsledek hospodaření z těchto účetních případů.

Řešení:
Nákladem je úbytek zboží ze skladu 10 000,-Kč
Výnosem je tržba za prodané zboží v hotovosti 7 000,-Kč
Výsledek hospodaření je minusový (ztráta) (7 000 – 10 000 = - 3 000)

Příklad 3

Situace:
Ú
četní jednotka vyskladnila zboží v pořizovací ceně 10 000,-. Toto zboží prodala v hotovosti za 14 000,-Kč. Určete výsledek hospodaření z těchto účetních případů.

Řešení:
Nákladem je úbytek zboží ze skladu 10 000,-Kč
Výnosem je tržba za prodané zboží v hotovosti 14 000,-Kč
Výsledek hospodaření je plusový (zisk) 14 000 – 10 000) = + 4 000)
 

Příklad 4

Automobil pořízený na leasing; majetek přijatý do úschovy atd. Třídění podle požadavku na podrobnost členění jednotlivých položek v účetnictví

 

Příklad 5

Účet 112-Materiál na skladě sleduje stav a pohyb materiálu v účetní jednotce. Pro některou účetní jednotku je zcela dostačující, že ke sledování materiálu je k dispozici pouze jeden účet, a to 112 (tedy účet syntetický). Jiná účetní jednotka však pro svoje potřeby (řízení firmy) cítí nutnost podrobněji rozčlenit položku „Materiál“. Proto vytvoří k syntetickému účtu 112-Materiál na skladě analytické účty (neboli podúčty), které sledují stav a pohyb materiálu v podrobnějším rozčlenění.

 

Příklad 6

Situace:
Položka materiál zahrnuje šrouby a d
řevěné desky. Celková hodnota materiálu na skladě je 50 000,-Kč. Proto na syntetickém účtu 112-Materiál na skladě bude zachycen počáteční stav 50 000,-Kč. Účetní jednotka ale chce mít podrobnější přehled o materiálu, a to podle jednotlivých druhů materiálu. Proto rozepíše syntetický účet (112) na dva podúčty (účty analytické), a to na 112.001-Dřevěné desky a 112.002-Šrouby. Počáteční stav dřevěných desek je 40 000,-Kč, počáteční stav šroubů je 10 000,-Kč.

Grafické znázornění:

MD D
PS 40 000

MD D
PS 10 000

112.001-Dřevěné desky
112.002-Šrouby

MD D
PS 50 000

112-Materiál na skladě

Příklad 7

Situace:
Ú
četní jednotka měla na počátku účetního období následující stavy na účtech:

Položka Číslo a název účtu Částka (Kč)
Zřizovací výdaje 011-Zřizovací výdaje 20 000,-
Software 013-Software 10 000,-
Pozemky 031-Pozemky 1 000 000,-
Osobní auto 022-Samostatné movité v
ěci 500 000,-
Peníze v hotovosti 211-Pokladna 22 000,-
Peníze na ú
čtu 221-Bankovní účty 100 000,-
Základní kapitál 411-Základní kapitál 1 100 000,-
Faktury p
řijaté 321- Dodavatelé 152 000,-
Dlouhodobý úv
ěr 461-Bankovní úvěry 400 000,-

Úkoly:
a) Znázorn
ěte graficky jednotlivé účty
b) Zaznamenejte po
čáteční stavy jednotlivých účtů


Řešení:
a + b)

Obrat účtu
V průběhu činnosti účetní jednotky se na jednotlivé účty zaznamenávají přírůstky a úbytky stavu účtu – tedy změny účtu. Tyto změny se označují jako „obraty“.

Rozlišování obratů:
- obrat strany MD účtu
- obrat strany D účtu

Četnost zjišťování obratů:
- měsíční
- roční (na konci účetního období)

MD D
PS 20 000

MD D
PS 10 000

MD D
PS 1 000 000

MD D
PS 500 000

MD D
PS 22 000

MD D
PS 100 000

MD D
PS 1 100 000

MD D
PS 152 000

MD D
PS 400 000

ZPĚT
NABÍDKA KURZŮ A SEMINÁŘŮ

 

/MAVO/presmeruj/slider?i=30