MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Pořízení dlouhodobého nehmot majetku

041 - POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU

Na tomto účtu se zachycuje cena pořízení a náklady s pořízením související dlouhodobého nehmotného majetku po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání.

Dlouhodobý nehmotný majetek se pořizuje zejména koupí, vytvořením vlastní činností, nabytím práv kvýsledkům duševní tvořivé činnosti, bezúplatným nabytím (darováním), vkladem od jiné osoby, převodem podle právních předpisů nebo přeřazením zosobního užívání do podnikání. Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává též technické zhodnocení drobného nehmotného majetku (viz drobný majetek), který účetní jednotka vsouladu sVyhláškou zaúčtovala do nákladů.

Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Do té doby se vede včetně všech výdajů spojených s pořízením na účtu 041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a vykazuje se v položce rozvahy jako nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek.

Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení, s ohledem na povahu pořizovaného majetku a způsob jeho pořízení do doby stanovené v § 6 odst. 8 nebo v § 7 odst. 11 ZDP, je cena, za kterou byl majetek pořízen a zejména náklady na:

a) přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce,
b) úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne,
c) projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu, clo, dopravné, montáž
d) licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, nikoliv pro budoucí provoz,
e) zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy z těchto výrobků nebo výkonů součástí provozních výnosů a náklady na ně (bez odpisů) součástí provozních nákladů. Zkouškami nejsou záběh a osvojení, které jako počáteční vícenáklady zahajované výroby jsou součástí nákladů po uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání,
f) pokud je pořizování majetku zastaveno trvale, odepíše se pořizovaný majetek při jeho vyřazení do nákladů.
Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku a technického zhodnocení nejsou zejména

a) opravy a údržba. Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady,
b) kursové rozdíly,
c) smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů.
Účetní jednotka musí posoudit celkové náklady vynaložené na pořízení, tj. ty které patří do pořizovací ceny, a podle vnitřní směrnice účtovat buď o pořízení DNM, nebo o nákladech (v případě, že nebylo překročeno ocenění určené účetní jednotkou ve vnitřní směrnici pro zařazení do DHM).

Věci vzniklé při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku, zejména prototypy, modely a vzorky, pokud nejsou vyřazeny například z důvodu prodeje nebo likvidace, se v případě dalšího využití ve vlastní činnosti zaúčtují na příslušný majetkový účet. V případě variantního postupu při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku nebo jeho části jsou součástí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku všechna variantní řešení.

Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněn vlastník.

Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku a technického zhodnocení se naopak snižuje o dotaci poskytnutou na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku.

Dlouhodobý nehmotný majetek, u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho pořízením, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 01-Dlouhodobý nehmotný majetek.

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, o kterém účetní jednotka rozhodla, že jej nebude účtovat na účtech dlouhodobého majetku do částky stanovené ve vnitřní směrnici, se při pořízení zaúčtuje do nákladů na účet 518-Ostatní služby.

Další výklad viz text u účtů účtové skupiny 012-Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 013-Software, 014-Ocenitelná práva, 015-Goodwill, 019-Jiný dlouhodobý nehmotný majetek, 071-Oprávky ke zřizovacím výdajům, 072-Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje, 073-Oprávky k softwaru, 074-Oprávky k ocenitelným právům, 075-Oprávky ke goodwillu a 079-Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku.

 

ZDROJ: Účetní průvodce DELFÍN [CD-ROM]. Praha: Sagit, 2009. [cit. 2010-06-28].

/MAVO/presmeruj/slider?i=30