MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Ocenitelná práva

014 - OCENITELNÁ PRÁVA

Na tomto účtu se zachycují ocenitelná práva, která patří mezi dlouhodobý nehmotný majetek, pokud je doba jejich použitelnosti delší než jeden rok a výše ocenění přesáhne limit určený účetní jednotkou, při splnění podmínek dále stanovených a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.
Jedná se o výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty průmyslových práv a jiné výsledky duševní tvořivé činnosti, které jsou předmětem ocenitelných práv, a o práva, která jsou účetní jednotkou jak nabývána, tak i poskytována.

Drobný nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, o kterém účetní jednotka rozhodla, že jej nebude účtovat na účtech dlouhodobého majetku do částky stanovené ve vnitřní směrnici, se při pořízení zaúčtuje do nákladů na účet 518-Ostatní služby.
Konkrétně k předmětům z práv průmyslového vlastnictví patří vynálezy a patenty jako právní forma ochrany tohoto vynálezu, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, obchodní jméno, zlepšovací návrhy apod., pokud jsou předmětem ocenitelných práv (tj. jsou nějakým způsobem chráněna). Předmět průmyslového práva je vždy dlouhodobým nehmotným majetkem.
Právní formou ochrany vynálezu je udělení patentu vynálezu, kterému předchází patentové řízení na základě přihlášky vynálezu Úřadu průmyslového vlastnictví. Patent se uděluje na dobu 20 let a zakládá jeho majiteli - původci vynálezu - výlučné dispoziční právo na využití vynálezu a právo na nakládání s ním. Jestliže je předmětem vynálezu konkrétní věc, má majitel patentu výlučné právo ji vyrábět, prodávat, uvádět do oběhu, dovážet, upotřebit k určenému účelu. Pokud je předmětem vynálezu výrobní nebo technologický postup, má majitel patentu právo tento postup používat. Za využívání se ovšem nepovažuje pouhé zkoušení vynálezu, výroba vzorků pro zkoušení, pro osobní spotřebu apod. Právní účinky se nevztahují pouze na postupy, ale i na výrobky, bezprostředně spojené s těmito postupy.

Majitel chráněného vynálezu má také možnost úplatně převést patent na základě smlouvy, která nabývá účinnosti dnem zápisu v patentovém rejstříku, a kdy veškerá práva a povinnosti spojené s patentem přecházejí na nový subjekt. Souhlas k využívání vynálezu chráněného patentem se uděluje licenční smlouvou zapsanou u Úřadu průmyslového vlastnictví. Ten má i právo udělit nucenou licenci, a to v těch případech, kdy majitel patentu bez řádného odůvodnění nevyužívá vůbec nebo jej využívá nedostatečně.

ZDROJ: Účetní průvodce DELFÍN [CD-ROM]. Praha: Sagit, 2009. [cit. 2010-04-12].

/MAVO/presmeruj/slider?i=30