MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Krátkodobé kuzy, semináře

ZÁKLADY PRAKTICKÉ PSYCHOLOGIE

pro školní rok 2010/2011 nebudou kurzy otevřeny

Vážené dámy, vážení pánové,
jsme potěšeni Vaším zájmem o nabídku vzdělávání v oblasti základů psychologie. Chtěli bychom Vám umožnit přístup k informacím v oboru psychologie, uvést Vás do dané problematiky a v případě Vašeho hlubšího zájmu Vám pomáhat při dalším prohlubování znalostí v kurzech, které budou navazovat na tento kurz základní.
Kurz, který Vám nabízíme, vznikl v roce 1997 a jeho obsah a následné lektorské zajištění bylo konzultováno s pracovníky Katedry psychologie Filosofické fakulty UK. Kurz vzbudil značný zájem a do dnešního dne ho absolvovalo 760 spokojených posluchačů. Někteří z těchto posluchačů se zúčastnili i prohlubujícího studia psychologie, sestaveného na základě požadavků posluchačů základních kurzů.
Pracovníci naší firmy v letošním roce připravili opakování úspěšného kurzu "Základy praktické psychologie" (tento kurz Vám nabízíme v následujícím textu) a v současné době pracují na rozšíření nabídky následných seminářů a prohlubujících kurzů.
Budeme potěšeni, pokud se s Vámi setkáme při zahájení některého z nabízených kurzů.

Mgr. Václav Mašek

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURZU

Podmínky účasti v kurzu:
ukončené středoškolské vzdělání
dovršení 18 let věku
zájemce vyplní a odešle přiložený vstupní test
Cíl studia:
seznámit se blíže s psychologií jako vědeckou disciplínou i jako praktickým oborem s možností sebepoznání prostřednictvím sebezkušenostních technik a metod
Kurz je určen pro každého, kdo:
má zájem o studium na vysoké škole
chce získat teoretické znalosti a praktické dovednosti z psychologie
chce posílit své sociální schopnosti a rozvíjet své osobnostní předpoklady
chce se dobře cítit v týmu svých spolupracovníků
chce se naučit odpočívat, regulovat stres a dobře využívat svých rezerv
Využití získaných poznatků:
v soukromém životě
v profesním uplatnění
jako příprava ke studiu psychologie na vysoké škole
Obsah studia:
Výuka střídá teoretické přednášky a semináře, praktické sebezkušenostní techniky a psychologické interakční hry a je modifikována podle konkrétního zájmu a požadavků frekventantů.
Rámcové tématické okruhy jednotlivých seminářů:
1. Kapitoly z obecné psychologie, předmět psychologie, konflikt a zpracování konfliktu, praktické sebezkušenostní seznamovací techniky/relaxace, komunikace očekávání v teorii a praxi.
2. Základní životní postoj, vnitřní a vnější fungování osobnosti v modelech transakční analýzy (sebezkušenost - cvičení), obranné mechanizmy, základní pojmy psychoanalýzy, Freud-historický pohled na vývoj psychoanalýzy.
3. Základní potřeby v dětství a v dospělosti, vývojový cyklus, psychický vývoj, Bowlbyho teorie vazbového chování, attachment/paměť, inteligence.
4. Psychopatologie-poruchy osobnosti, deprese, úzkostné stavy, osobnostní styly (norma a patologie), psychopatologie komunikace (transakce, role v rámci dramatického trojúhelníku).
5. Psychodiagnostika-inteligenční, osobnostní a projektivní testy, praktická cvičení sebepoznání, mapování silných a slabých stránek osobnosti, rozvoj osobnosti.
6. Rodinný systém a jeho fungování, rodinná terapie, aplikované obory psychologie-poradenství manželské a rodinné, pedagogicko-psychologické poradenství, aplikovaná psychoterapie ( individuální, párová a skupinová ).
Rozsah výuky:
100 vyučovacích (45ti minutových) hodin
Lektorské zajištění:
Místo výuky:

učebny MAVO s.r.o. ( Na Poříčí 30, Praha 1 )
Studijní materiály:
základní studijní materiály obdrží posluchači při zahájení, popř. v průběhu studia. Tyto materiály jsou zahrnuty v ceně studia.
Certifikát po absolvování kurzu:
všichni úspěšní absolventi získávají certifikát firmy MAVO s.r.o. o absolvování studia.
Velikost studijní skupiny jako podmínka realizace kurzu:
pro zachování vysoké profesionální kvality a atraktivnosti kursu je nutné vymezit minimální a maximální počet studentů ve skupině.
minimální počet studentů ve skupině je 6 osob
maximální počet studentů ve skupině je 14 osob
Cena a platební podmínky:
Slevy:

sleva ve výši 5 % z celkové ceny kurzu je poskytována všem držitelům mezinárodních průkazů:
ISIC - Mezinárodní studentský identifikační průkaz
GO25 - Mezinárodní průkaz pro mládež ve věku do 26 let
ITIC - Mezinárodní identifikační průkaz pro učitele
absolventům jakéhokoliv rekvalifikačního kurzu firmy MAVO s.r.o.
sleva ve výši 10 % z celkové ceny kurzu je poskytována držitelům mezinárodní karty mládeže EURO 26.
Termíny a forma výuky:
Doba výuky:
Zahájení:
Ukončení:
Konkrétní termíny výuky:

NADSTAVBOVÉ KURZY A SEMINÁŘE ( pro absolventy základních kurzů )

Pokud Vás zaujal kurz praktické psychologie natolik, že budete chtít pokračovat dalším studiem, jsou pro Vás připraveny následující kurzy, které přímo navazují na tématiku základního kurzu rozšiřují ji a dále se věnují tématům, u kterých se předpokládají základní znalosti v oboru psychologie. Podmínkou pro účast v nadstavbových kurzech je tedy absolvování základního kurzu psychologie ( viz uvedeno výše ).
Základy praktické psychologie P5 - pokračování I.
Termíny:
pro školní rok 2010/2011 není tento seminář otevřen
Průběh výuky: soboty a neděle vždy od 9,00 do 16,45 hodin
Cena: 5 600,-Kč ( sleva 5% je již započítána )
Základy praktické psychologie P6 - pokračování II.
Termíny:
pro školní rok 2010/2011 není tento seminář otevřen
Průběh výuky: soboty a neděle vždy od 9,00 do 16,45 hodin
Cena: 5 600,-Kč ( sleva 5% je již započítána )
Sebezkušenostní psychoanalytická skupina:
Termíny:
1 x týdně, 1 x měsíčně, 2 x ročně
Průběh výuky: jsou připraveny 3 varianty výuky: 1 x týdně vždy ve středu od 17.00 do 18.30 hodin, 1 x měsíčně celý víkend od 9.00 do 18.00 hodin, 2 x ročně vždy 5 dní na jaře a 5 dní na podzim ( pátek až úterý).Pro podrobné informace prosím volejte naši kancelář ( 224 816 296 ).
VSTUPNÍ TEST
V záhlaví testu prosím uveďte:
titul, jméno, příjmení, datum narození, věk, dosažené vzdělání, profese.
Dále se pokuste odpovědět na následující otázky a splnit zadaný úkol:
1. Proč chcete absolvovat tento kurz ?
2. Jakou jste četli odbornou psychologickou literaturu ?
3. Co je to psychologie ?
4. Co si představujete pod pojmem osobnost ?
5. Jmenujte hlavní představitele psychoanalýzy ?
6. Vyberte z následujících možností to, co upřednostňujete při jednání s lidmi ( opatrnost, obratnost, zdrženlivost, zdvořilost, veselost ).
7. Vyberte a napište jedno slovo, které nepatří k ostatním uvedeným ( brýle, lupa, okno, sklo, mikroskop ).
8. Když řeknete, že něco uděláte, dodržíte vždy svůj slib a to přes všechny překážky ? ( uveďte ANO nebo NE )
9. Napište svá tři přání a to bez ohledu na jejich reálnou splnitelnost.
10. Na papír formátu A4 nakreslete svou představu lidské postavy.
Test zašlete spolu s přihláškou na naši adresu.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

V případě, že jste se rozhodl(a) pro náš kurz, prosíme o:
1 - vyplnění přihlášky včetně vstupního testu a doručení na adresu:
MAVO s.r.o., Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1
(Pozn.: Vstupní test slouží lektorům, aby si mohli udělat obrázek o složení studijní skupiny, případně zjištěným skutečnostem přizpůsobili výuku. Zjištěné údaje z testu nebudou nikde zveřejněny a po skončení studia budou znehodnoceny).
2 - zaplacení zálohy:
složenkou, hotovostí v naší kanceláři
převodem z účtu na účet České spořitelny a.s., pobočka v Praze 8, číslo účtu: 211855359/0800 .
!!! Při placení složenkou nebo bankovním převodem uvádějte prosím variabilní symbol 116 !!!
Platební podmínky a stornopodmínky:
1 - zálohu na kurz je nutno zaplatit před zahájením kurzu. V případě, že by Vaše přihláška přišla v době, kdy už bude kurz obsazen (maximální počet 14 posluchačů), tuto skutečnost Vám ihned oznámíme a zálohu Vám okamžitě vrátíme. V jiných případech Vám zálohu, zmenšenou o administrativní poplatek ( 100,-Kč ) vrátíme pouze pokud podáte písemnou odhlášku alespoň pět pracovních dní před zahájením kurzu.
2 - pokud do kurzu nastoupíte a ukončíte předčasně kurz písemnou odhláškou, vrátíme Vám ( ke dni odhlášky ) poměrnou část celkové ceny kurzu zmenšenou o výši zálohy a administrativní poplatky (100,-Kč)
Poznámka:
V nutných případech je možno se s vedením firmy dohodnout na zvláštních platebních podmínkách (možnost splátek)
Na kurz si s sebou přineste:
občanský průkaz, potvrzení o zaplacení zálohy, potvrzení o zaplacení doplatku (nebo doplatek v hotovosti), poznámkový sešit, psací potřeby

Rádi Vás uvítáme v kanceláři firmy na adrese
MAVO s.r.o., Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1
( po - čt 8,30 - 17,00, pátek 8,30 - 16,00)
( naproti obchodnímu domu Bílá Labuť )
Telefon: 840 111 184
Fax: 224 816 296

/MAVO/presmeruj/slider?i=30