MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

019 - JINÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Na tomto účtu je zachycován dlouhodobý nehmotný majetek, který nelze zařadit na jiný účet v účtové skupině 01-Dlouhodobý nehmotný majetek, pokud doba jeho použitelnosti je delší než jeden rok, výše jeho ocenění dosahuje hranice určené účetní jednotkou při splnění podmínek dále stanovených a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Od 5. 10. 2005 patří na tento účet především povolenky na emise a preferenční limity, a to bez ohledu na výši jejich ocenění i dobu použitelnosti.

Pokud by náklady na získání informace o ocenění preferenčních limitů reprodukční pořizovací cenou převýšily významnost této informace, neúčtuje se o preferenčních limitech jako o DNM, ale tyto se zachytí pouze na podrozvahových účtech.

Povolenkou na emise skleníkových plynů se rozumí majetková hodnota odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit do ovzduší v daném kalendářním roce ekvivalent tuny a jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností bez ohledu na výši ocenění,

Provozovatelem zařízení se rozumí osoba, která zařízení skutečně provozuje; není-li taková osoba, považuje se za provozovatele zařízení vlastník zařízení.

Množství povolenek k vydání na dané období a množství povolenek pro jednotlivé provozovatele zařízení určuje a přiděluje Ministerstvo životního prostředí ČR.

Povolenky je možno prodat nebo jinak převést na jinou osobu. K převodu povolenky dochází okamžikem připsání povolenky na účet nabyvatele v rejstříku. Povolenky nemohou být předmětem zástavního práva ani vkladem do základního kapitálu společnosti. Na každé obchodovací období, a to nejpozději měsíc před jeho začátkem, vydá správce rejstříku povolenky v množství stanoveném na příslušné obchodovací období národním alokačním plánem. Prvním obchodovacím obdobím se rozumí tříleté období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2007 včetně (další období již bude pětileté). V případě zániku majitele povolenek, jedná-li se o právnickou osobu, nebo v případě úmrtí majitele povolenek, jedná-li se o fyzickou osobu, přecházejí povolenky na právního nástupce majitele povolenek.

Povolenky se neodepisují, účtuje se o nich jako o spotřebě nebo prodeji bez ohledu na okamžik jejich skutečného vyřazení. Každý provozovatel zařízení je povinen do 30. dubna vyřadit z obchodování množství povolenek odpovídající množství emisí v předchozím kalendářním roce. Okamžikem vyřazení přestávají být povolenky obchodovatelné.
U povolenek na emise se postupuje podle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů.

Preferenčními limity se rozumí:

  • individuální referenční množství mléka nebo produkční kvóta mléka (jež se přiděluje výrobcům syrového kravského mléka; držitel kvóty prodává nebo jiným způsobem převádí jiné osobě syrové kravské mléko),
  • produkční kvóty cukru (jsou majetkem státu; individuální produkční kvótu cukru nemůže její držitel převést na jinou osobu),
  • produkční kvóty bramborového škrobu (jsou majetkem státu; individuální produkční kvótu bramborového škrobu nemůže její držitel převést na jinou osobu),
  • individuální limity prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic.

U preferenčních limitů se postupuje podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Preferenční limity, pokud jsou účtovány jako DNM, se odpisují podle času nebo výkonů, je-li to možné, jinak spadají, spolu s povolenkami na emise, mezi DNM neodpisovaný (§ 56 odst. 1 a 9 Vyhlášky).

Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti. Dále může účetní jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména technické audity a energetické audity, lesní hospodářské plány a plány povodí.

Drobný nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, o kterém účetní jednotka rozhodla, že jej nebude účtovat na účtech dlouhodobého majetku do částky stanovené ve vnitřní směrnici, se při pořízení zaúčtuje do nákladů na účet 518-Ostatní služby.

ZDROJ: Účetní průvodce DELFÍN [CD-ROM]. Praha: Sagit, 2009. [cit. 2010-04-26].

/MAVO/presmeruj/slider?i=30