MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Goodwill

015 - GOODWILL

Na tomto účtu se zachycuje goodwill, který je jednou ze složek dlouhodobého nehmotného majetku bez ohledu na výši jeho ocenění.
Musí se jednat o goodwill odvozený, který vzniká při získání podniku za úplatu, vkladem nebo při přeměnách společností, aby mohla být hodnota goodwillu zjištěna a goodwill aktivován.
O goodwillu vytvořeném vlastní činností se neúčtuje jako o nehmotném majetku, protože v jeho případě nejde o identifikovatelný zdroj, který by byl kontrolován podnikem a u něhož je možné spolehlivě stanovit pořizovací cenu.
Goodwillem se podle § 6 odst.3 písm. d) Vyhlášky rozumí kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku, nebo jeho části ve smyslu obchodního zákoníku, nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společností, s výjimkou změny právní formy, a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky.
Rozdíl od oceňovacího rozdílu k nabytému majetku (účet 097-Oceňovací rozdíl k nabytému majetku) je v tom, že goodwill vzniká až z rozdílu mezi individuálně přeceněnými složkami majetku.
Kladný goodwill se účetně odpisuje rovnoměrně 60 měsíců od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny do nákladů (na vrub účtu 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a ve prospěch účtu 075-Oprávky ke goodwillu).

ZDROJ: Účetní průvodce DELFÍN [CD-ROM]. Praha: Sagit, 2009. [cit. 2010-04-19].

/MAVO/presmeruj/slider?i=30