MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Dělení účtů

DĚLENÍ ÚČTŮ

Systém nazvaný „Účetnictví“ a účet
Pokud byste chtěli vést přehled o hospodářské situaci účetní jednotky výše uvedeným způsobem – tedy neustále vypisovat měnící se stavy jednotlivých položek a sestavovat nové a nové rozvahy, zachycující tyto změny – asi byste velice brzy přestali stíhat. Bylo proto třeba vytvořit nějakou samostatnou základní jednotku, která bude schopna sledovat počáteční stavy i změny jednotlivých aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. To by ale nestačilo – ještě bylo třeba tuto základní stavební jednotku propojit do systému s jinými takovými jednotkami (tedy spojit vzájemně základní jednotky podle určitých pravidel), aby se navzájem doplňovaly a tvořily funkční celek, odpovídající úkolům a zásadám vedení účetnictví. Proto byl (a to již v dobách dávných) vytvořen systém „účetnictví“, založený na určitých principech a zásadách. Podívejme se na ně.

Charakteristika účtu
Účet je tou základní jednotkou (stavební a výkonnou buňkou) celého účetního systému. Musí splňovat následující požadavky:

 • rozlišovat jednotlivé položky podle jejich vlastností (aktiva, pasiva, náklady...)
 • rozlišovat ještě podrobněji v rámci aktiv, pasiv atd. (např. v rámci aktiv: materiál, zboží, peníze v hotovosti, peníze na účtu, pohledávky z obchodních vztahů atd.)
 • zachycovat počáteční stavy (hodnoty na počátku účetního období apod.)
 • sledovat změny (přírůstky; úbytky) v průběhu účtování
 • určovat konečné zůstatky (hodnoty na konci účetního období apod.)

Výše uvedené požadavky musí splňovat všechny účty (bez ohledu na jejich konkrétní charakteristiku).

Grafická podoba účtu
Pro názornost a lepší představu fungování účtu lze účet vykreslit jako tzv.“téčko“ nebo „šibenici“. Všechny účty budou vypadat na první pohled stejně, tedy jejich obecná podoba je shodná. Lišit se budou ve svých konkrétních vlastnostech (jednou účtujete na MD přírůstky, jindy na MD úbytky apod.) podle toho, zda sledují aktivum, pasivum, výnos, náklad atd. Všechny účty vypadají na první pohled stejně (to je ta „obecná podoba“ účtu), ale chovají se různě (a to podle toho, zda jsou určeny pro aktivum, pasivum, náklad atd.)

Označení účtu

 • Číslo účtu
 • Název účtu
 • Označení strany účtu

MD D
Má dáti Dal
Na vrub Ve prospěch
Strana dlužnická Strana věřitelská
Strana debetní Strana kreditní
Strana levá Strana pravá

 
  Dělení účtů podle různých hledisek

       1.   ROZVAHOVÉ - takové účty, které zachycují stav a pohyb aktiv a pasiv (tedy rozvahových položek)

 • Aktivní
  Sledují počáteční stavy, přírůstky, úbytky a konečné zůstatky aktiv.
  Těchto účtů je více, účet 211 je pouze jedním z možných zástupců. Další je například 221 – Bankovní účty, 311 – Pohledávky z obchodních vztahů, 335 – Pohledávky za zaměstnanci, atd.

  MD D
  Počáteční stavy
  Přírůstky Úbytky
  Konečné zůstatky
  211 - Pokladnapasivní
 • Pasivní
  sledují počáteční stavy, přírůstky, úbytky a konečné zůstatky pasiv.
  Těchto účtů je více, účet 411 je pouze jedním z možných zástupců. Další je například 413 – Ostatní kapitálové fondy, 321 – Závazky z obchodních vztahů, 331 – Zaměstnanci, atd.

  MD D
  Počáteční stavy
  Úbytky Přírůstky
  Konečné zůstatky
  411 - Základní kapitál
   

      2.   VÝSLEDKOVÉ - účty, které sledují stav a pohyb nákladů a výnosů (tedy položek, určujících výsledek hospodaření)

 • Výsledkové nákladové
  Výsledkové účty nákladové sledují přírůstky, úbytky a konečné zůstatky nákladů.
  Tyto účty nemají počáteční stavy (důvodem je, že na konci roku jsou vyrovnány (vynulovány) převodem na účet 710. Účtování na stranu D nákladových účtů není zcela běžné. Těchto účtů je více, účet 501 je pouze jedním z možných zástupců. Další je například 502 – Spotřeba energie, 504 – Prodané zboží, 518 – Ostatní služby, atd. Všechny nákladové účty jsou zařazeny v účtové třídě 5, začínají tedy číslicí 5.

  MD D
  Přírůstky Úbytky
  Konečné zůstatky
  501 - Spotřeba materiálu
   
 • Výsledkové výnosové
  Výsledkové účty výnosové sledují přírůstky, úbytky a konečné zůstatky výnosů.
  Tyto účty nemají počáteční stavy (důvodem je, že na konci roku jsou vyrovnány (vynulovány) převodem na účet 710. Účtování na stranu MD výnosových účtů není zcela běžné. Těchto účtů je více, účet 604 je pouze jedním z možných zástupců. Další je například 614 – Změna stavu zvířat, 621 – Aktivace materiálu a zboží, 662 – Úroky, atd. Všechny výnosové účty jsou zařazeny v účtové třídě 6, začínají tedy číslicí 6.

  MD D
  Úbytky Přírůstky
  Konečné zůstatky
  604 - Tržby za zboží
   

      3.   ZÁVĚRKOVÉ - účty, které se požívají výhradně v souvislosti s otevíráním nebo uzavíráním účtů a účetních knih

 • Počáteční účet rozvažný
  Počáteční účet rozvažný se používá výhradně k rozepsání počátečních stavů při otevírání účetních knih – tedy například na začátku účetního období. Konečný zůstatek účtu je vždy nulový. Tento účet je jediný, označen číslem 701. MD 701

  Počáteční účet rozvažný D
  Počáteční stavy Počáteční stavy rozvahových účtů pasivních rozvahových účtů aktivních
  Zisk Ztráta
   
 • Konečný účet rozvažný
  Konečný účet rozvažný se používá výhradně na konci účetního období, a to:
  - k zachycení konečných zůstatků rozvahových účtů aktivních i pasivních
  - k zachycení konečného zůstatku účtu 710 (tedy k zachycení výsledku hospodaření - zisku nebo ztráty)

  Konečný zůstatek účtu je vždy nulový. Tento účet je jediný, označen číslem 702. MD 702 - Konečný účet rozvažný
  Konečné zůstatky Konečné zůstatky rozvahových účtů rozvahových účtů aktivních pasivních
  Ztráta Zisk
   
 • Účet zisků a ztrát
  Účet zisků a ztrát se používá výhradně na konci účetního období, a to k zachycení konečných zůstatků výsledkových účtů nákladových a výnosových
  Konečný zůstatek účtu je převeden na účet 702. Tento účet je jediný, označen číslem 710. MD 710 Účet zisků a ztrát D
  Konečné zůstatky Konečné zůstatky výsledkových účtů výsledkových účtů nákladových výnosových
  Porovnáním celkových nákladů a celkových výnosů na konci účetního období zjistíte tzv.: „výsledek hospodaření“ (VH).

Mohou nastat tři situace:
- náklady jsou rovny výnosům VH je nulový
- náklady jsou větší než výnosy VH je minusový (ztráta)
- náklady jsou menší než výnosy VH je plusový (zisk)
 

      4.   PODROZVAHOVÉ - podrozvahové účty jsou charakterizovány v Českém účetním standardu č.001.

Jedná se o účty, které:
- zachycují skutečnosti podstatné pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít
- jedná se o syntetické účty, tedy jsou vedeny v rámci hlavní knihy
- jejich konečné zůstatky neovlivní rozvahu

 

      5.   SYNTETICKÉ - rozlišují jednotlivé položky do určité úrovně. Pokud chcete členit podrobněji, použijete členění analytické

      6.   ANALYTICKÉ

ZPĚT
NABÍDKA KURZŮ A SEMINÁŘŮ

/MAVO/presmeruj/slider?i=30