MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

CZ.04.1.03/1.1.02.1/0011

Kurz účetnictví se znalostí práce na PC včetně řízené praxe formou paralelního účtování firmy a individuální podpora uplatnění na trhu práce - region Středočeský kraj

 

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

 

Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.1.02.1/0011
Příjemce MAVO s.r.o.
Název projektu Kurz účetnictví se znalostí práce na PC včetně řízené praxe formou paralelního účtování firmy a individuální podpora uplatnění na trhu práce - region Středočeský kraj
Datum zahájení realizace 1.9.2005
Datum ukončení realizace 31.8.2007
Partneři projektu ÚP Benešov
ÚP Praha - východ
ÚP Mělník
OHK Mladá Boleslav
OHK Kladno
OHK Příbram
OHK Benešov
Mgr. Jaromíra Hušková

Stručný popis průběhu realizace projektu
Realizace aktivit začala prvním dnem projektu. Doporučujeme v příštích projektech výběr vybavení kanceláře apod. předjednat a v den zahájení projektu realizovat (nebo vybavit kancelář před datem zahájení s posunutím plateb po zahájení projektu)
Při zahájení realizace byly s partnery aktualizovány postupy v rámci projektu.Zejména spolupráce s úřady práce byla ve fázi předvýběru nenahraditelná. Z toho důvodu je nutné připravit pro úřady práce s dostatečným předstihem (nejlépe cca 2 měsíce) požadavky pro předvýběr, popřípadě se osobně domluvit s pracovníky úřadů práce. Úloha ostatních partnerů při předvýběru se ukázala méně podstatná.
Zájem cílové skupiny převyšoval kapacitu kurzu cca o 150%, vzhledem k tomu byly přijati výhradně uchazeči o zaměstnání, nebylo využito služeb personálních agentur.
Kombinace teoretické výuky s následnou možností řízené praxe byla nejdůležitějším prvkem, který odlišil tento projekt od ostatních rekvalifikačních kurzů. Kombinace byla kladně hodnocena úřady práce, cílovou skupinou i zaměstnavateli.
Rozsah výuky byl cca 840 vyučovacích hodin, z toho 210 hodin teoretické výuky, zbytek řízená praxe. Často účastníci požadovali více teoretické výuky a méně praxe - toto jsme se snažili řešit prokládáním praxe opakováním teoretických poznatků (ve vztahu k právě probírané praxi). Velký rozsah praxe musel zůstat zachován zejména vzhledem k tomu, že projekt byl propojen s uplatněním cílové skupiny na trhu práce, kde jednotliví zaměstnavatelé praxi poptávají.

 

Dosažené cíle projektu
1. Čeho bylo realizací projektu dosaženo
a) Zlepšení postavení cílové skupiny
b) Překonání specifických problémů cílové skupiny (dojíždění, hlídání dětí)
c) Posílení spolupráce různých subjektů (MAVO s.r.o., Úřady práce, Okresní hospodářské komory, dodavatelé, zaměstnavatelé, cílová skupina)
2. Jak se zlepšila situace cílových skupin
a) Získání teoretických znalostí účetnictví
b) Absolvování šestiměsíční řízené praxe účtování s využitím PC
c) Osvojení základní znalosti práce s ICT (Word, Excel, e-mail, internet)
d) Zisk celostátně platného certifikátu „Účetnictví se znalostí práce na PC (včetně řízené
praxe)"
e) Dovednost orientace a samostatného jednání na trhu práce, vzory formulářů
f) Možnost bezplatných odborných konzultací (účetnictví, daně)
g) Možnost bezplatné pomoci a poradenství při snaze uplatnit se na trhu práce (MAVO s.r.o.)
h) Možnost bezplatné pomoci při přípravě a zahájení vlastního podnikání
i) Možnost bezplatného přístupu k ICT včetně internetu a e-mailu ve firmě MAVO s.r.o.
j) Navázání kontaktů na osoby v podobné situaci
3. Výstupy projektu
Všichni úspěšní absolventi kurzu si nejen osvojili účetní metody v praktickém vyučování, ale i získali orientaci na trhu práce včetně poskytnutí individuálního personálního poradenství. Také v návaznosti na tyto znalosti jich polovina našla uplatnění po skončení kurzu.
4. Porovnání dosažených a plánovaných cílů
Stanovené cíle projektu byly splněny.
Konkrétní hodnoty jsou zachyceny v monitorovacích ukazatelích.
5. Dosažení cílů OP RLZ
Globální cíl: Zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
Specifické cíle:
a) Zavádění nových nástrojů zaměstnanosti
Byl vytvořen a realizován komplexní model (diagnostika, vyškolení, personální poradenství,
uplatnění na trhu práce, odborné poradenství), ve své komplexnosti a pojetí nový nástroj
zaměstnanosti.
b) Zvýšení adresnosti a efektivnosti
Zejména po navázání kontaktů se zaměstnavateli byli účetní připravováni s ohledem na
konkrétní požadavky zaměstnavatelů.
c) Rozšíření preventivních poradenských služeb
Součástí projektu je personální poradenství pro účastníky projektu.
d) Podpora těsných vazeb mezi institucemi
Zejména rozvoj vazeb mezi realizátorem a úřady práce, realizátorem a zaměstnavateli,
realizátorem a OHK, realizátorem a dodavateli

Zpětná vazba od cílových skupin
Administrativní zázemí a servis
Vyjádření:
- Nezbytné pro zajištění projektu
- Možnost kopírování vítána
- Možnost vytvoření e-mailové schránky (při vyhledávání zaměstnání) vítána
- Přístup na internet - vítán
Zdroj:
- Dotazník, rozhovor

Učebny teorie
Vyjádření:
- Velmi dobrá je poloha učeben (v centru města)
- Učebny jsou stísněné při plném počtu účastníků
- V létě chybí klimatizace
Zdroj:
- Dotazník, rozhovor

Učebny praxe
Vyjádření:
- Velmi dobrá je poloha učeben (v centru města)
- Učebny jsou stísněné při plném počtu účastníků
- V létě chybí klimatizace
- Technické vybavení počítačů na slušné úrovni
Zdroj:
- Dotazník, rozhovor

Podrobné informace před přihlášením do projektu
Vyjádření:
- Velmi dobré podrobné informace ve formě informačních tištěných letáků
- Nutnost uveřejnění informací na internetu
- Možnost osobní návštěvy kanceláře a konzultace případné účasti vítána
Zdroj:
- Dotazník, rozhovor

Výběr
Vyjádření:
- Je nutné nabídnout alespoň dva termíny účasti na výběrovém řízení
- Nespokojenost s výsledkem výběru, požadavek jasného zdůvodnění výsledku (část odmítnutých zájemců)
Zdroj:
- Dotazník, rozhovor, e-mailové dopisy

Výuka účetní teorie
Vyjádření:
- Často se opakující požadavek na prodloužení teoretické části kurzu
Zdroj:
- Dotazník, rozhovor, požadavky tlumočené přes lektory

Absolvování účetní praxe
Vyjádření:
- Požadavek na zpestření praxe různorodými účetními případy, i na úkor opakovaného účtování
- Nevadí účtování příkladů v PC bez konkrétních účetních dokladů (při řešení krátkých a monotónní účtování zpestřujících příkladů)
Zdroj:
- Dotazník, rozhovor, požadavky tlumočené přes lektory
Personální poradenství a činnost agentury práce
Vyjádření:
- Velmi potřebné
Zdroj:
- Dotazník, rozhovor

Odborné poradenství (účetnictví, daně)
Vyjádření:
- Dobré, ale využito bude až po skončení kurzu
Zdroj:
- Dotazník, rozhovor

Poradenství při zahájení podnikání
Vyjádření:
- Vítáno
Zdroj:
- Dotazník, rozhovor

Individuální přístup
Vyjádření:
- Velmi vítáno
- Nenahraditelné jiným přístupem
Zdroj:
- Dotazník, rozhovor

Dosažené hodnoty vybraných ukazatelů
Kód ukazatele Název ukazatele Plánovaná hodnota Dosažená hodnota
1.05.00.A. Počet podpořených osob - klientů služeb 140 154
1.18.00.A. Počet účastníků kurzů - klientů služeb 80 80
1.27.00.A. Počet účastníků kurzů - klientů služeb s komponentou IT 80 80
1.29.00.A. Počet podpořených osob v rámci doprovodných opatření 80 80
2.38.00.A. Počet osob - klientů služeb, u kterých podpora splnila účel 136 135
2.40.00.A. Počet úspěšných absolventů kurzu 76 73

Poznámky / Zdůvodnění nedosažení plánovaných hodnot
Výstupy:
1.05.00.A. - plánovaná hodnota překročena o 14 osob
Zdůvodnění:
Převážná většina účastníků projevila aktivní zájem nejen o kurz účetnictví, ale i pomoc při uplatnění na trhu práce.

Výsledky:
2.38.00.A. - plánovaná hodnota nesplněna o 1 osobu
Zdůvodnění:
Ukazatel se skládá ze dvou hodnot (1.úspěšní absolventi kurzu a 2. uplatnění nebo orientující se na trhu práce). Celkový počet úspěšných absolventů byl o 3 nižší než předpoklad, což se promítlo v tomto ukazateli. Naproti tomu druhá hodnota ukazatele byla překročena o 2 osoby.
2.40.00.A. - plánovaná hodnota nesplněna o 3 osoby
Zdůvodnění:
Firma MAVO s.r.o. při stanovení počtu vycházela ze statistik své činnosti. Vzhledem k tomu, že nejdelším kurzem účetnictví do té doby realizovaným byl kurz s rozsahem 260 vyučovacích hodin, byl odhad zatížen možnou chybou ve vztahu ke kurzu o rozsahu 840 vyučovacích hodin.
Osmiměsíční délka kurzu nese pravděpodobně větší riziko předčasného ukončení kurzu, než realizátoři očekávali. Důvodem k předčasnému ukončení účast v projektu byli osobní důvody, zdravotní důvody. Vyjádřeno procentem úspěšně ukončilo dlouhodobý kurz 91,3% nastoupivších účastníků.

Publicita projektu
Popis aktivit:
a) Inzerce na internetových stránkám firmy MAVO s.r.o. (www.mavo.eu)
b) Informativní letáky o projektu a jejich distribuce v počtu po 20 kusech/kurz/místo
na - místně příslušné úřady práce
- na okresní hospodářské komory (Příbram, Kladno,Benešov, Mladá Boleslav)
- odbornému poradci v Mělníku
- personálnímu poradci
c) Informativní letáky pro konkrétní zájemce (1.000 ks)
d) Propagační plochy vedle kanceláře a učeben (nástěnky, na kterých jsou umístěny základní informace o projektu a postupu při vyhledávání práce)
e) Propagační předměty pro zájemce o projekt, pro účastníky, realizační tým, partnery a další zúčastněné instituce a osoby
f) E-mailový dopis pro možné zaměstnavatele
g) Publicistický pořad v České televizi (cca 15 minutová reportáž)
h) Osobní jednání (obchodní jednání, prezentace, informace v kanceláři projektu)
i) Inzerce v MF Dnes ( 22.8.2007 ) o ukončení a zhodnocení projektu
Při propagaci projektu jsou dodržována pravidla vizuální identity ESF v ČR uvedená v Příručce pro příjemce.
Webové stránky projektu www.mavo.eu

Udržitelnost projektu
Zachování činnosti:
V současné chvíli jsou poskytovány veškeré činnosti, popsané v projektu. Výjimkou je realizace kurzu v rozsahu 840 vyučovacích hodin (nyní jsou realizovány 600 hodinové kurzy). S realizací 840 hodinových kurzů čekáme na vyhlášení nových výzev k čerpání dotací (odhadem listopad 2007).
Zachování institucionálních struktur:
Firma MAVO s.r.o. se i nadále zabývá vzdáváním dospělých (mimo jiné školením účetnictví). Zahován zůstal i sekretariát firmy.
Zachování vazeb a partnerství:
Firma MAVO s.r.o. spolupracuje nadále s partnery:
a) Realizace kurzů účetnictví (a jiných) pro úřady práce
b) Příprava nových projektů s OHK Kladno, Benešov, Příbram
c) Spolupráce při personálním poradenství s Mgr. Huškovou
d) Realizace kurzů účetnictví pod lektorským vedením dodavatelů
e) Aktivní práce agentury práce a personální poradenství
Zdroje financování:
Aktuálně je realizace činností firmy MAVO s.r.o. financována z různých zdrojů:
a) Komerční prodej kurzů (veřejnosti, firmám)
b) Realizace kurzů pro úřady práce
c) Dodavatelství kurzů po firmy, čerpající dotace
d) Komerční vedení účetnictví a účetní poradenství
e) Tržby agentury práce od zaměstnavatelů za poskytované služby

Problémy při realizaci
Realizace praxe účetnictví:
Ve třetím kurzu (odpolední) se objevily problémy ve vztahu mezi žáky a lektorkou praxe - paní ing. Kotulovou. Nejednalo se o nedostatečnou odbornost lektorky, ale o způsob jednání lektorky s cílovou skupinou a o metodický postup při realizaci praxe. Řešili jsme to výměnou lektora. Důsledkem byla nutnost výběru jiného dodavatele (tedy vyhlášení výběrového řízení).
Předvýběr a výběr cílové skupiny:
Firmě MAVO s.r.o. se nepodařilo dodržet zcela přesně předepsanou strukturu cílové skupiny (podrobné rozdělení na kategorie účastníků a regionální příslušnost). Domníváme se, že detailní členění cílové skupin (zejména u projektu, trvajícího 2 roky) není zcela vhodné a nikdy nebude úplně odpovídat realizaci.

Horizontální témata
Rovné příležitosti
Struktura cílové skupiny:
Všechny plánované skupiny byly v kurzu zastoupeny.
Plánováno osob Realizováno osob
- absolventi 15 7
- osoby se ZTP 5 3
- ženy a muži nad 50 let věku 30 11
- ženy po mateřské dovolené 5 2
- ostatní 25 57
celkem 80 80
Aktivity, podporující rozvoj rovných příležitostí:
Všechny aktivity byly naplněny bez výhrad:
- výběr cílové skupiny
- respektování individuálních zvláštností
- snaha vyjít vstříc v případě potřeby
- individuální přístup při uplatňování na trhu práce
Doprovodná opatření:
Doprovodná opatření byla naplněna, a to:
Plánováno Kč Vydáno Kč
- příspěvek na dopravu 160.000,- 160 000,-
- příspěvek na péči o dítě 50.000,- 13 000,-

 

Udržitelný rozvoj
Zásady udržitelného rozvoje, ke kterým se realizátor zavázal v projektu, byly dodrženy.
a) Racionalizace činností projektu
b) Využívání materiálů a technologií šetrných k životnímu prostředí
c) Zdůraznění enviromentálního prvku při individuálním působení

Výstupy/produkty projektu
Typ Název Stručný popis Dostupnost
1 Analýza 1.05.00.A. Počet podpořených osob - klientů služeb Projekt poskytuje dvě různé podpory:
1) Účast na kurzu (akreditace MŠMT ČR)
2) Čerpání personálního poradenství včetně uplatnění na trhu práce (zaměstnanec nebo OSVČ) CD
www.mavo.eu
2 Analýza 1.18.00.A. Počet účastníků kurzů - klientů služeb Celkový počet osob, které nastoupily do kurzu účetnictví CD
www.mavo.eu
3 Analýza 1.27.00.A. Počet účastníků kurzů - klientů služeb s komponentou IT Počet účastníků kurzů, jejichž součástí je výuka IT. CD
www.mavo.eu
4 Analýza 1.29.00.A. Počet osob, kterým byla poskytnuta pomoc v rámci doprovodných opatření Jedná se o opatření:
1) Náhrada cestovních náhrad
2) Hlídání dětí v průběhu kurzu
www.mavo.eu

/MAVO/presmeruj/slider?i=30