MAVO s.r.o.
Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Katalog vzdělávání sociálních pracovníků

KATALOG CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ
A PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

 

INFORMACE O AKREDITOVANÝCH ŠKOLENÍCH:

 • Provádíme jak základní kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách, tak krátkodobá školení určená ke zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků
 • Školení můžeme provést přímo ve Vaší organizaci, nemusíte nikam dojíždět.
 • Všechny programy jsou akreditované MPSV.

CENÍK  pro jednu osobu za školení v rozsahu 8 hodin:
 
1  -  10 osob:   osoba 950,- Kč   
11 - 15 osob:   osoba 800,- Kč  
16 - 20 osob:  osoba 700,- Kč  
21 - 25 osob:  osoba 600,- Kč    
26 - 30 osob:  osoba 500,- Kč  

Cestovné lektora dle dojezdu – účtovány jsou pouze projeté kilometry. Při menším počtu než 10 osob je cena za školení stejná jako pro 10 osob.
Kvalifikační kurz: 7 500,- Kč (možnost splátek)
(Ceny jsou konečné – akreditovaná školení jsou ze zákona osvobozeny od DPH.)
 


SEZNAM AKREDITOVANÝCH KURZŮ A ŠKOLENÍ:

 1. Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách  (150 h.)
 2. Osobní asistent zdravotně postižených (16 h.)
 3. Základní výchovná nepedagogická činnost (16 h.)
 4. Dentální hygiena uživatelů sociální služby  (8 h.)
 5. Procvičování paměti u seniorů (8 h.)
 6. Úvod do problematiky práce s osobami bez přístřeší   (8 h.)
 7. Expresivní terapie v praxi sociální služby  (16 h.)
 8. Supervize z pohledu vedoucího sociálního pracovníka (8 h.)
 9. Péče o imobilního klienta v souvislosti s výkonem sociální služby (8 h.)
 10. Paliativní péče v souvislosti s výkonem sociální služby (8 h.)
 11. Reminiscenční terapie a její využití v souvislosti s výkonem sociální služby (8 h.)
 12. První pomoc a prevence úrazů pro pracovníky sociální služby (8 h.)
 13. Úvod do psychopatologie při práci s dětským a mladistvým uživatelem (8 h.)
 14. Psychologie mezilidských vztahů v pomáhajících profesích   (8 h.)
 15. Dotyk jako forma empatie a komunikace  (8 h.)
 16. Ergoterapie a její využití v praxi  (8 h.)
 17. Úvod do šetrné sebeobrany (8 h.)
 18. Role klíčového pracovníka a tvorba individuálních plánů (8 h.)
 19. Péče o duševní zdraví – psychohygiena v pomáhajících profesích  (8 h.)
 20. Sexualita a intimita seniorů (8 h.)
 21. Péče o klienta s inkontinencí, ošetřování a hygiena (8 h.)
 22. Etika práce v sociálních službách (8 h.)
 23. Týmová spolupráce v sociálních službách (8 h.)
 24. Terénní pečovatelská služba, její specifika a řešení nestandardních situací (8 h.)
 25. Nebojme se autismu - Úvod do práce a komunikace s dětmi a osobami s poruchou autistického spektra (8 h.)

   

NABÍDKA KURZŮ A ŠKOLENÍ  s informacemi
 

 1. Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách  rozsah 150 h.
  č. akreditace 2015/0327-PK
  • Základní kvalifikační kurz pro práci v sociálních službách.
  • Kurz je rozdělen na část teoretickou (82 h), část praktickou (68 h) a závěrečné zkoušky (4 h)
  • Zaměření kurzu je obecné – zmíněny jsou všechny poskytované služby
  • Výstupem je celostátně platné osvědčení 
  • Cena kurzu: 7 500,- Kč (lze hradit ve splátkách)
   Kvalifikační kurzy se již nedají akreditovat se specializací. Specializace kurzu (Osobní asistent zdravotně postižených nebo Základní výchovná nepedagogická činnost) se dají absolvovat pouze jako nástavbové rozšiřující kurzy. Oba tyto kurzy máme v nabídce!

    
 2.  Osobní asistent zdravotně postižených
  č. akreditace: 2014/1226-PC/SP/VP (16 hodin)
  • Osobní asistence v souvislosti s výkonem sociální služby
  • Základní typy osobní asistence
  • Osobnost osobního asistenta
  • Osobnost klienta
  • Průběh a náplň práce osobního asistenta
   - stravování, hygiena, oblékání, ošetřování, aj.
   - pohyb, přesun, polohování, doprava, kompenzační pomůcky, přímá pomoc při chůzi aj.
  • Osobní asistence u dětských uživatelů a osob se smyslovým postižením
   - specifika práce s dětským uživatelem
   - postavení osobního asistenta v rodině
   - školní osobní asistence
   - asistence u postižení sluchu, zraku, kombinovaného postižení, psychických poruch

    
 1. Základní výchovná nepedagogická činnost
  č. akreditace: 2015/0282-PC/SP/PP (16 hodin)
 • Seznámení s problematikou základní výchovné nepedagogické činnosti v sociálních službách
 • Motivace ve výchově, prohlubování a upevňování hygienických a společenských návyků
 • Fenomén volného času, základní volnočasové aktivity
 • Základní metody pedagogiky volného času
 • Hry, aktivizační činnosti, arteterapie, ergoterapie
 • Metody sociální práce
 • Zájmová a kulturní činnost
   
 1. Dentální hygiena uživatelů sociální služby  
  č. akreditace:2014/1360-PC/SP (8 hodin)
  • základní anatomické pojmy a znalosti, vývoj chrupu
  • dentální hygiena v souvislosti s výkonem sociální služby
  • specifika dentální hygieny dle věkových kategorií
  • dentální hygiena seniorů, zubní náhrady  a péče o ně
  • dentální hygiena seniorů,stravování se zubní náhradou
  • specifika dentální hygieny u klientů se specifickým postižením, nejčastější onemocnění dutiny ústní a jejich prevence

    
 2. Procvičování paměti u seniorů
  č. akreditace: 2014/1401-PC/SP (8 hodin)
  • fungování mozku a jeho specifikách ve stáří a při různých onemocněních
  • kognitivní funkce, paměť, změny kognitivních funkcí ve stáří
  • trénink kognitivních funkcí – paměťové tréninky, hry, ukázky
  • praktický nácvik technik a  her
  • proces zapomínání a specifika kognitivních poruch při různých onemocněních

    
 3. Úvod do problematiky práce s osobami bez přístřeší   
  č. akreditace:2014/1359-PC/SP (8 hodin)
  • úvod do problematiky bezdomovectví
  • základní tři domény, vedoucí k vyloučení ze společnosti
  • charakteristika a problémy lidí bez přístřeší
  • základní legislativa, organizace a instituce zapojené do práce s touto cílovou skupinou
  • problémy kontaktu a komunikace s osobou z cílové skupiny, sociální poradenství
  • bezdomovci a další sociálně patologické jevy, prevence bezdomovectví

                                                                                 
 4. Expresivní terapie v praxi sociální služby 
  č. akreditace: 2014/0777-SP/VP (16 hodin) – dvoudenní kurz
  • Seznámení s využitím expresivních terapií: způsob sebevyjádření a komunikace,  
         vyjádření emocí, relaxace, odpočinku.
  • Druhy expresivních terapií a jejich krátké představení

   Muzikoterapie a tanečně pohybová terapie:
  • Úvod do tanečně-pohybové terapie
  • Sebezkušenost a teorie procesu v tanečně-pohybové terapii (1,5 hodina)
  • Individiuální a skupinová tanečně-pohybová terapie (2 hodiny)
  • Metodika tanečně-pohybové terapie v sociální oblasti (2 hodiny)
  • Přístupy a zásady v tanečně-pohybové terapii (1 hodina)
    
  • Dramaterapie:
  • Prostředky dramaterapie (1 hodina)
  • Kreativita, spontaneita, nonverbální komunikace  (1 h) Empatování - vžívání se (1 h) 
  • Hraní rolí  (1,5 hodiny)
  • Práce s tělem a s prostorem (1 hodina)
  • Týmová spolupráce (1 hodina)  
  • Zhodnocení nabytých zkušeností a zážitků
  • Prostor pro diskuzi
  • Absolvujete dva dny nabité zážitkovým programem
  • Seznámíte se s dalšími způsoby aktivit, které můžete využít při Vaší práci

    
 5. Supervize z pohledu vedoucího sociálního pracovníka
  č. akreditace: 2014/0778-VP (8 hodin)
  • Pojem supervize v sociální práci a její význam
  • Cíle a funkce supervize
  • Supervize jako prevence syndromu vyhoření
  • Formy supervize s podrobným vysvětlením
  • Supervizní vztah: supervizor, jeho kompetence, profesionální schopnosti a znalosti,  
    osobnostní charakteristiky a předpoklady.
  • Vztah supervizor – supervidovaný
  • Supervizní kontrakt
  • Supervize v organizaci sociálních služeb:
   - základní modelové situace nevyváženosti supervizního vztahu
   - praktické modelové situace, jejich rozbor a hypotetická řešení


    
 6. Péče o imobilního klienta v souvislosti s výkonem sociální služby
  č. akreditace: 2014/0779-PC/PP (8 hodin)
  • Imobilizační syndrom
  • Příčiny a projevy
  • Psychosociální reakce na imobilitu
  • Komunikace a psychická podpora imobilního klienta
  • Polohování klienta a zásady bezpečné manipulace s imobilním klientem
  • Využití polohovacích technik a antidekubitní pomůcky v praxi, prevence dekubitů
  • Vertikalizace klienta, přesun klienta z lůžka na křeslo
  • Pohybová aktivizace klienta: Nácvik stoje, sedu, chůze
  • Nácviky v používání kompenzačních pomůcek
  • Nácvik samostatnosti v přesunu na invalidní vozík a zpět a trénování schopnosti ovládat  vozík, nácvik správného používání berlí, chodítek
  • V kurzu je vždy k dispozici množství imobilních pomůcek včetně vozíku

    
 7. Paliativní péče v souvislosti s výkonem sociální služby
  č. akreditace: 2014/0827-PC/PP (8 hodin)
  • Základní pojmy v problematice paliativní péče, pojetí a cíle paliativní péče
  • Základní složky paliativní péče: fyzioterapie, ergoterapie, psychoterapie
   a krizová intervence, spirituální podpora
  • Fáze komunikace s klientem a jeho rodinou
  • Metody a intervence sociálních pracovníků při paliativní péči s cílem zajištění
   plnohodnotného života uživatele v těžké nemoci a v terminálním stádiu
  • Osobní postoje, forma paliativní péče, ctění přání klienta

    
 8. Reminiscenční terapie a její využití v souvislosti s výkonem sociální služby
  č. akreditace: 2013/1418-SP/VP (8 hodin) akreditace platná do 18.11.2017
  • seznámení a základní pohled na metodu reminiscence
  • vhodná pro: zdravé seniory jako prevence a aktivizace; dále pro uživatele s lehkou a střední demencí, Alzheimerovou chorobou, apod.
  • vzpomínání a jeho úloha v lidském životě
  • reminiscence jako metoda upevnění vztahu mezi uživatelem služby a pracovníkem v sociálních službách a pochopení chování uživatele
  • zlepšení kvality života uživatele a jeho důstojnosti 
  • metoda aktivizace využívající vzpomínek prostřednictvím různých podnětů
  • individuální a skupinová terapie
  • metody a pomůcky, příklady
    
 1. První pomoc a prevence úrazů pro pracovníky sociální služby
  č. akreditace: 2014/0776-PC/SP/VP/PP (8 hodin)
  • Kurz je veden profesionálním zdravotnickým záchranářem včetně využití resuscitačních figurín – nácvik si může každý účastník vyzkoušet
  • Potřeba první pomoci a podmínky jejího poskytnutí - podle požadavku lze přizpůsobit konkrétním cílovým skupinám v sociálních službách
  • Orientace a bezpečnost na místě události a zajištění následné pomoci
  • Zvládání život ohrožujících stavů: Bezvědomí, dušení ze zevních příčin, zástava krevního oběhu, masivní krvácení.
  • Příčiny, příznaky a postupy první pomoci. Nácvik kardiopulmonální resuscitace, standardní pomůcky a improvizace v terénu.
  • Rozdělení náhlých příhod z hlediska potřeby první pomoci
  • Vážné úrazy a jejich prevence
  • kardiaci, astmatici, klienti s diabetem a další skupiny, epilepsie u dětí a dospělých

    
 2. Úvod do psychopatologie při práci s dětským a mladistvým uživatelem
  č. akreditace: 2014/0775-PC/SP/PP (8 hodin)
  Norma a její vymezení. Normalita osobnosti
  Mechanismus vývoje lidských odchylek
  Speciální psychopatologie dětského a adolescentního věku:
 • pervazivní vývojové poruchy a jejich vliv na život v dospělosti
 • deprese v dětském věku a v pubertě
 • psychická deprivace dětí a mladistvých, deprivační situace aj.        -   
 • Psychopatologické jevy spojené se školním prostředím:
  • násilí, šikana, záškoláctví, vandalismus,xenofobie, patologie sekt
  • rizikové faktory na úrovni jedince
  • rizikové faktory na úrovni školy
 • Reedukace kriminálního chování dětí a mladistvých
   
 1. Psychologie mezilidských vztahů v pomáhajících profesích  
  č. akreditace: A2017/0302-SP/VP (8 hodin)
  • Zásady otevřené a jasné komunikace, druhy a specifika komunikace v zátěžových provozech
  • Účelná komunikace se vztahovým polem klienta, využití supervize a intervize
  • Týmová práce, základy asertivního jednání na pracovišti i s klientem. Kdy je a kdy není asertivita na místě?
  • Základní modelové řešení nejčastějších konfliktních situací. Základní emoce a jejich projevy.
  • Manipulace pozitivní a negativní, manipulace ve vztahu ke klientovi, k jeho rodině, manipulace na pracovišti. Prevence a účinné řešení manipulativního chování.
  • Syndrom vyhoření, jeho alarmující příznaky, úloha psychohygieny
  • Reflexe vlastních zkušeností. Přesah do pracovního týmu a zařízení, sdílení získaných dovedností a možnosti jejich předávání.

    
 2. Dotyk jako forma empatie a komunikace  
   č. akreditace: 2016/0359-PC/SP/PP(8 hodin)
  • Přirozené lidské potřeby, smyslové vnímání
  • Jak se správně dotýkat a stimulovat, doteky typu bazální stimulace
  • Dotyk jako úleva od bolesti a napětí
  • Léčivé objetí
  • Chápání těla jako celku, rozlišení vnímání a potřeb děti/dospělí
  • Haptika a neverbální komunikace, dotyk jako forma komunikace
  • Praktické ukázky doteků, jak navazovat kontakt, dotýkat se či objímat svoje malé či dospělé klienty v sociálních zařízeních

    
 3. Ergoterapie a její využití v praxi 
  č. akreditace: 2016/0392-PC/SP/PP (8 hodin)
  • Připravte se na tvořivý kurz!
  • Seznámení s oborem ergoterapie jako pracovní rehabilitace
  • Specifika postižení a využití ergoterapeutických činností
  • Bohaté ukázky ergoterapeutických činností dle postižení klienta
  • Práce s různými materiály, vyzkoušení několika technik a prací
  • Doporučení a tipy pro práci s různými skupinami klientů od dětí po seniory
  • Individuální a skupinová ergoterapie
  • Ergoterapeutický proces
  • Analýza aktivity – činnost jedince, stupňování a adaptace činnosti

    
 4. Úvod do šetrné sebeobrany
  č. akreditace: A2017/0301-SP/PC (8 hodin)

  Školení s praktickými ukázkami - všichni účastníci si mohou vyzkoušet nácvik!
 • Koncepce MPSV, ochrana práv a důstojnosti.
 • Povinnosti poskytovatelů. Legislativa upravující omezení osobní svobody
 • SQSS – ochrana práv osob.
 • Rizikové chování, příčin úzkosti a hněvu. Právní aspekty.
 • Restriktivní opatření v praxi – fyzické, mechanické, chemické.
 • Nelegální pomůcky.
 • Povinnosti poskytovatele – naplnění lidských a občanských práv, vypracování vnitřních pravidel, plánování průběhu poskytování sociální služby
 • Zápis o provedení restriktivního opatření.
 • Verbální kontakt, neverbální komunikace. Mechanické omezení.
 • Fyzický zásah, úchopy. Ukázky:
  -  Bezpečný kontakt a přístup.
  -  Práce s uživatelem, který sedí.
  -  Práce s uživatelem, který stojí nebo jde.
  -  Práce s uživatelem, který leží na břiše.
  -  Dovednosti zásahu.
  -  Práce s uživatelem, který leží na zádech.
  -  Nebezpečné situace – zásady postupu.
 • Legální pomůcky
 • Preventivní opatření.
 • Zdravotní stav uživatele.
 • Přiměřenost zásahu
 • Možné příčiny rizikového chování.
 • Mezilidské problémy s komunikací, pozornost, oceňování, frustrace, strach, kultura a víra
   
 1. Role klíčového pracovníka a tvorba individuálních plánů 
  č. akreditace: 2016/1210-PC/SP (8 hodin)  
  • Praktický, stále žádaný kurz s ukázkami, jak individuálně plánovat
  • Komunikace se zájemcem o službu
  • Role klíčového pracovníka
  • Osobní profil klienta
  • Individuální plány – cíle, prevence a krizové plány
  • Ukázky z plánování, diskuze

    
 2. Péče o duševní zdraví – psychohygiena v pomáhajících profesích 
  č. akreditace: A2017/0300-SP/PC/VP (8 hodin)

  Velmi pěkný aktivně relaxační zajímavý kurz s praktickými ukázkami
 • Psychické zatížení sociálního pracovníka
 • Emoce a jak jim rozumět. Základní chyby – neposloucháme tělo, neodpočíváme, nekomunikujeme.
 • Rozdělení pracovního stresu a jeho důsledky
 • Vyváženost mezi pracovním a osobním životem
 • Signály blížícího se vyhoření
 • Jak si mohu pomoci? Zvládání stresových situací – sebepoznání, introspekce, verbalizace pocitů, postojů, poznávání sebe sama.
 • Autoregulace emocí. Asertivita. Umění říci NE. Pozitivní myšlení. Spánek. Relaxace.
 • Způsoby relaxačních a dalších technik navozující uvolnění a psychohygienu
 • Nácvik relaxačních technik
   
 1. Sexualita a intimita seniorů
  č. akreditace: 2015/0679-PC/SP/PP
  • problematika lidské sexuality se zaměřením na sexualitu a intimitu seniorů
  • osvojení principů jak bezpečně informovat a podpořit uživatele služeb v otázkách sexuality
  • ujasnění si základních pojmů a vytvoření nových návyků při řešení interpersonálních a sexuálních vztahů mezi uživateli.
  • prohloubení hladiny vnímání sociálního cítění
  • lidská sexualita
  • formy a typy sexuálního chování
  • vliv kulturních faktorů na sexuální chování
  • sexuální potřeby, stáří a sexualita, změny v sexuálním životě, zdraví a sexualita
  • faktory ovlivňující sexualitu ve stáří
  • sexuální abstinence
  • smrt partnera
  • mimopartnerské vztahy
  • léky a sexualita
  • stáří a homosexualita
  • sexualita stárnoucích osamělých žen

    
 2. Péče o klienta s  inkontinencí, ošetřování a hygiena
  č. akreditace: 2015/1164-PC/PP
  • Inkontinence všeobecně – typy inkontinence a její příčiny
  • Rizika vzniku kožních onemocnění, proleženin a infekcí
  • Psychosociální dopad inkontinence, výskyt inkontinence, možnosti léčby a řešení
  • Motivace klienta k neinvazivní léčbě inkontinence
  • Ošetřovatelská péče o inkontinentního klienta
  • Aplikace inkontinenčních pomůcek

    
 3. Etika práce v sociálních službách
  č. akreditace: 2016/0365-PC/PP
 • Pojem etika při výkonu sociální práce, etický a lidský přístup
 • Předpoklady pro výkon pracovníka v sociálních službách
 • Zásady chování a přístup pracovníka ke klientovi, specifika jednotl. skupin klientů
 • Etické jednání, morálka, mravní jednání
 • Profesní etika, etický kodex, etické principy ve vztahu ke klientovi
 • Důsledky etických dilemat
 • Syndrom vyhoření a psychohygiena
   
 1. Týmová spolupráce v sociálních službách  
  č. akreditace: 2016/1211-PC/VP (8 hodin)
  • tým a jeho charakteristika
  • týmová spolupráce – možné strategie a jejich efektivita na pracovišti sociálních služeb
  • stanovení cílů a vhodných strategií, synergie v týmu
  • efektivní komunikace v týmové spolupráci, prevence vzniku konfliktů, mezilidské vztahy, odblokování napětí, nutnost psychohygieny, možnosti supervize v řešení a prevenci konfliktů   
  • týmové role
  • formování nového týmu, loajalita a koheze
  • sebereflexe, teambuilding
  • praktické zkušenosti, příklady dobré praxe, kazuistiky, nácviky

    
 2. Terénní pečovatelská služba, její specifika a řešení nestandardních situací
  č. akreditace: 2016/1231-PC (8 hodin)   
  • úvod do problematiky terénní práce v sociální službě včetně jejích specifik
  • vedení dokumentace, práva a povinnosti pečovatelů
  • etika práce terénního pracovníka
  • mimořádné situace v pečovatelské službě a jejich řešení: Nouzové situace:  Zhoršení zdravotního stavu klienta. Podezření na domácí násilí. Úmrtí. Agresivní uživatel. Uživatel "za zavřenými dveřmi". Ztráta klíčů zaviněná zaměstnancem PS. Neodůvodněné obvinění z krádeže. Neúmyslné zabouchnutí dveří bytu. Infekční onemocnění klienta, náhlá zdravotní příhoda, aj. Havarijní situace: závada výtahu, únik plynu, havárie vodovodního řádu, výpadek elektřiny, požár.
  • Příklady z praxe a jejich řešení
    
 1.   Nebojme se autismu - Úvod do práce a komunikace s dětmi a osobami s poruchou autistického spektra
    Nyní v akreditačním řízení - schváleno (8 hodin)
 • Základní teoretické informace - pojmy, kategorie autismu, triáda postižení, faktory ovliv%nující fungování; 4 faktory ovlivňující činnost
 • Způsoby práce a komunikace s dítětem a osobou s autismem:
  - oblast komunikace: vizualizace, předávání jedné informace více způsoby, nácvik funkční komunikace
  - oblast sociálních vztahů a sociální interakce: nácviky sociálních dovedností
  - oblast představivosti, hry a zájmů
  - další metody: strukturované učení, žetonové hospodářství, denní/týdenní režim, procesuální schémata, nízkopožadavková strategie, metody prevence problémového chování, smyslového a jiného přetížení, využívání odměn
 • Příklady v praxi
  Výběr několika metod podle typu zařízení a potřeb pracovníků, rozbvor konkrétních situací u konkrétních dětí ,příklady z praxe, hledání vhodných postupů, dotazy
 • Shrnutí
  Podstata autismu a její vliv na fungování dítěte a schopnost učit se


Zpátky na rozcestník: Kurzy pro sociální pracovníky
 

Facebook: MAVO – přátelé v sociálních službách

Pro bližší informace a přihlášky nás prosím kontaktujte, rádi se Vám budeme věnovat!

KONTAKT:

Alice Uhlíková - manažer vzdělávání pro oblast sociálních služeb
mobil: 739 057 903
e-mail:
a.uhlikova@mavo.eu

Ludmila Šípová - asistent vzdělávání pro oblast sociálních služeb
Mobil: 608 963 789
e-mail:
l.sipova@mavo.eu

sekretariát:
e-mail:
mavo@mavo.eu
mobil: 604 117 962
pevná l.: 224 816 296

/MAVO/presmeruj/slider?i=30