Vymazání cookies a přesměrování...

Využíváme soubory cookie ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Používáním tohoto webu s tímto vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Katalog vzdělávání sociálních pracovníků

KATALOG CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ
A PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH


 

INFORMACE O AKREDITOVANÝCH ŠKOLENÍCH:

Provádíme jak základní kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách, tak krátkodobá školení určená ke zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků
Školení můžeme provést přímo ve Vaší organizaci, nemusíte nikam dojíždět.
Všechny programy jsou akreditované MPSV.

CENÍK  pro jednu osobu za školení v rozsahu 8 hodin:
 
1  -  10 osob:   osoba 950,- Kč   
11 - 15 osob:   osoba 800,- Kč  
16 - 20 osob:  osoba 700,- Kč  
21 - 25 osob:  osoba 600,- Kč    
26 - 30 osob:  osoba 500,- Kč  


Cestovné lektora dle dojezdu – účtovány jsou pouze projeté kilometry.

Při menším počtu než 10 osob je cena za školení stejná jako pro 10 osob.

kvalifikační kurz: 7 500,- Kč (možnost splátek)
(Ceny jsou konečné – akreditovaná školení jsou ze zákona osvobozeny od DPH.)
 


SEZNAM AKREDITOVANÝCH KURZŮ A ŠKOLENÍ:

 1. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (150 h.)
 2. Osobní asistent zdravotně postižených (16 h.) - rozšiřuje kvalifikaci pracovníka v soc. sl.
 3. Základní výchovná nepedagogická činnost (16 h.) - rozšiřuje kvalifikaci prac. v soc. sl.
 4. Dentální hygiena uživatelů sociální služby (8 h.)
 5. Procvičování paměti u seniorů (8 h.)
 6. Úvod do problematiky práce s osobami bez přístřeší (8 h.)
 7. Supervize z pohledu vedoucího sociálního pracovníka (8 h.)
 8. Expresivní terapie v praxi sociální služby (16 h.)
 9. Péče o imobilního klienta v souvislosti s výkonem sociální služby (8 h.)
 10. Paliativní péče v souvislosti s výkonem sociální služby (8 h.)
 11. Reminiscenční terapie a její využití v souvislosti s výkonem sociální služby (8 h.)
 12. Preterapie v praxi (8 h.)
 13. Sexualita mentálně postižených (8 h.)
 14. Lidé s postižením a jejich způsobilost k právním úkonům (8 h.)
 15. Sociální začleňování dětí a mládeže z pohledu sociálního pracovníka (8 h.)
 16. Úvod do psychopatologie při práci s dětským a mladistvým uživatelem (8 h.)
 17. První pomoc a prevence úrazů pro pracovníky sociální služby (8 h.)
 18. Psychologie v souvislosti s poskytováním sociálních služeb (8 h.)
 19. Dotyk jako forma empatie a komunikace (8 h.)
 20. Ergoterapie a její využití v praxi (8 h.) 
 21. Role klíčového pracovníka a tvorba individuálních plánů (8 h.)   
 22. Nouzové a havarijní situace v souvislosti s poskytováním sociálních služeb (8 h.)
 23. Sebeobrana v souvislosti s výkonem sociální služby (8 h.)
 24. Komunikace s klientem se specifickými potřebami (8 h.)
 25. Psychohygiena při práci v sociálních službách (8 h.)
 26. Specifický přístup ke klientovi s Parkinsonovou nemocí (8  h.)
 27. Specifika přístupu ke klientovi trpícímu bolestí (8 h.)
 28. Sexualita a intimita seniorů (8 h.)
 29. Péče o klienta s inkontinencí, ošetřování a hygiena (8 h.)
 30. Etika práce v sociálních službách (8 h.)
 31. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství (8 h.)
 32. Motivační rozhovory jako metoda práce e s klienty v pomáhajících profesích (6h.)
 33. Týmová spolupráce v sociálních službách ( 8 h.) – NOVINKA
 34. Terénní pečovatelská služba, její specifika a řešení nestandardních situací (8 h.) – NOVINKA

_____________________________________________________________________________
 

NABÍDKA KURZŮ A ŠKOLENÍ  s informacemi

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách  rozsah 150 h.
č. akreditace 2015/0327-PK

Základní kvalifikační kurz pro práci v sociálních službách.
Kurz je rozdělen na část teoretickou (82 h.), část praktickou (68 h.) a závěrečné zkoušky (4 h.)
Zaměření kurzu je obecné – zmíněny jsou všechny poskytované služby
Výstupem je celostátně platné osvědčení 
Cena kurzu: 7 500,- Kč 

Poznámka:
Kvalifikační kurzy se již nedají akreditovat se specializací.
Specializace kurzu (Osobní asistent zdravotně postižených nebo Základní výchovná nepedagogická činnost) se dají absolvovat pouze jako nástavbové rozšiřující kurzy. Oba tyto kurzy máme v nabídce! - rozsah: 16 hodin (2 dny); akreditace MPSV, cena 1 500,- Kč.


Osobní asistent zdravotně postižených
č. akreditace: 2014/1226-PC/SP/VP (16 hodin)

Osobní asistence v souvislosti s výkonem sociální služby
Základní typy osobní asistence
Osobnost osobního asistenta
Osobnost klienta
Průběh a náplň práce osobního asistenta
- stravování, hygiena, oblékání, ošetřování, aj.
- pohyb, přesun, polohování, doprava, kompenzační pomůcky, přímá pomoc při chůzi aj.
Osobní asistence u dětských uživatelů a osob se smyslovým postižením
- specifika práce s dětským uživatelem
- postavení osobního asistenta v rodině
- školní osobní asistence
- asistence u postižení sluchu, zraku, kombinovaného postižení, psychických poruch

 

Základní výchovná nepedagogická činnost
č. akreditace: 2015/0282-PC/SP/PP (16 hodin)

Základní seznámení s problematikou základní výchovné nepedagogické činnosti v souvislosti s výkonem socální služby
Pedagogika volného času
Motivace ve výchově, prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků
Fenomén volného času, základní volnočasové aktivity
Základní metody pedagogiky volného času
Metody sociální práce I, rozdíly mezi soc. prací v přirozeném a ústavním prostředí
Metody sociální práce II
Zájmová a kulturní činnost

 

Dentální hygiena uživatelů sociální služby  
č. akreditace:2014/1360-PC/SP (8 hodin)

základní anatomické pojmy a znalosti, vývoj chrupu
dentální hygiena v souvislosti s výkonem sociální služby
specifika dentální hygieny dle věkových kategorií
dentální hygiena seniorů, zubní náhrady  a péče o ně
dentální hygiena seniorů,stravování se zubní náhradou
specifika dentální hygieny u klientů se specifickým postižením, nejčastější onemocnění dutiny ústní a jejich prevence

 

Procvičování paměti u seniorů
č. akreditace: 2014/1401-PC/SP (8 hodin)

stručný úvod o fungování mozku a jeho specifikách ve stáří a při různých onemocněních
kognitivní funkce I, paměť a její druhy, změny kognitivních funkcí ve stáří
kognitivní funkce II, vyšetření kognitivních funkcí
trénink kognitivních funkcí- mnemotechniky I, zásady vedení a struktura jednotlivých lekcí
trénink kognitivních funkcí- mnemotechniky II, zásady vedení a struktura jednotl. lekcí
proces zapomínání a specifika kognitivních poruch při různých onemocněních

 

Úvod do problematiky práce s osobami bez přístřeší   
č. akreditace:2014/1359-PC/SP (8 hodin)

úvod do problematiky bezdomovectví, základní definice,typologie bezdomovectví
kategorizace ETHOS, základní tři domény, vedoucí k vyloučení ze společnosti, charakteristika a problémy lidí bez přístřeší
základní legislativa, organizace a instituce zapojené do práce s touto cílovou skupinou
problémy kontaktu a komunikace s osobou z cílové skupiny, sociální poradenství
bezdomovci a další sociálně patologické jevy, prevence bezdomovectví

 

Supervize z pohledu vedoucího sociálního pracovníka
č. akreditace: 2014/0778-VP (8 hodin)

Pojem supervize v sociální práci a její význam
Cíle a funkce supervize
Supervize jako prevence syndromu vyhoření
Formy supervize s podrobným vysvětlením
Supervizní vztah: supervizor, jeho kompetence, profesionální schopnosti a znalosti,  
 osobnostní charakteristiky a předpoklady.
Vztah supervizor – supervidovaný
Supervizní kontrakt
Supervize v organizaci sociálních služeb:
- základní modelové situace nevyváženosti supervizního vztahu
- praktické modelové situace, jejich rozbor a hypotetická řešení

                                                                                           

Expresivní terapie v praxi sociální služby 
č. akreditace: 2014/0777-SP/VP (16 hodin)

Seznámení s využitím expresivních terapií: způsob sebevyjádření a komunikace,  
      vyjádření emocí, relaxace, odpočinku.
Druhy expresivních terapií a jejich krátké představení

Muzikoterapie a tanečně pohybová terapie:
Úvod do tanečně-pohybové terapie
Sebezkušenost a teorie procesu v tanečně-pohybové terapii (1,5 hodina)
Individiuální a skupinová tanečně-pohybová terapie (2 hodiny)
Metodika tanečně-pohybové terapie v sociální oblasti (2 hodiny)
Přístupy a zásady v tanečně-pohybové terapii (1 hodina)
 
Dramaterapie:
Prostředky dramaterapie (1 hodina)
Kreativita, spontaneita, nonverbální komunikace  (1 hod.) Empatování - vžívání se (1 hod) 
Hraní rolí  (1,5 hodiny)
Práce s tělem a s prostorem (1 hodina)
Týmová spolupráce (1 hodina)  
Zhodnocení nabytých zkušeností a zážitků
Prostor pro diskuzi
Absolvujete dva dny nabité zážitkovým programem
Seznámíte se s dalšími způsoby aktivit, které můžete využít při Vaší práci

 

Péče o imobilního klienta v souvislosti s výkonem sociální služby
č. akreditace: 2014/0779-PC/PP (8 hodin)

Imobilizační syndrom
Příčiny a projevy
Psychosociální reakce na imobilitu
Komunikace a psychická podpora imobilního klienta
Polohování klienta a zásady bezpečné manipulace s imobilním klientem
Využití polohovacích technik a antidekubitní pomůcky v praxi, prevence dekubitů
Vertikalizace klienta, přesun klienta z lůžka na křeslo
Pohybová aktivizace klienta: Nácvik stoje, sedu, chůze
Nácviky v používání kompenzačních pomůcek
Nácvik samostatnosti v přesunu na invalidní vozík a zpět a trénování schopnosti ovládat 
      vozík, nácvik správného používání berlí, chodítek.


 

Paliativní péče v souvislosti s výkonem sociální služby
č. akreditace: 2014/0827-PC/PP (8 hodin)

Základní pojmy v problematice paliativní péče, pojetí a cíle paliativní péče
Základní složky paliativní péče: fyzioterapie, ergoterapie, psychoterapie
      a krizová intervence, spirituální podpora
Fáze komunikace s klientem a jeho rodinou
Metody a intervence sociálních pracovníků při paliativní péči s cílem zajištění
      plnohodnotného života uživatele v těžké nemoci a v terminálním stádiu
Současná situace a koncepce paliativní péče v ČR


 

Reminiscenční terapie a její využití v souvislosti s výkonem sociální služby
č. akreditace: 2013/1418-SP/VP (8 hodin)

seznámení a základní pohled na metodu reminiscence
vhodná pro: zdravé seniory jako prevence a aktivizace; dále pro uživatele s lehkou a střední demencí, Alzheimerovou chorobou, apod.
vzpomínání a jeho úloha v lidském životě
reminiscence jako metoda upevnění vztahu mezi uživatelem služby a pracovníkem v sociálních službách a pochopení chování uživatele
zlepšení kvality života uživatele a jeho důstojnosti 
metoda aktivizace využívající vzpomínek prostřednictvím různých podnětů
individuální a skupinová terapie
metody a pomůcky, příklady


 

Preterapie v praxi  
č. akreditace: 2013/0715-PC/SP/VP (8 hodin)

Úvod do preterapie Garryho Proutyho
bariéry v komunikaci s obtížně komunikujícími klienty, jejich příčiny a odbourávání
způsoby komunikace s nekomunikujícími klienty
verbální a neverbální komunikace, validace, stimulace
metoda zrcadlení, alternativní metody komunikace
nácviky postupů preterapie

 

Sexualita mentálně postižených 
č. akreditace: 2013/0717-PC/SP/VP (8 hodin)

sexuální život mentálně postižených, společnost a úloha pomáhajících organizací
úloha výchovy a vzdělávání v oblasti sexuality mentálně postižených
pohled lékaře – sexuologa a gynekologa na sexualitu mentálně postižených
právní problematika sexuality mentálně postižených
příklady aplikace didaktických materiálů


 

Lidé s postižením a jejich způsobilost k právním úkonům 
č. akreditace: 2013/0714-SP (8 hodin)

 klient s postižením a jeho způsobilost k právním úkonům
 omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům klientů s duševním
 postižením, příčiny a důsledky rozhodnutí
 právní ochrana klienta, který není omezen nebo zbaven způsobilosti k právním úkonům
 povinnosti opatrovníka při výkonu funkce


Sociální začleňování dětí a mládeže z pohledu sociálního pracovníka
č. akreditace: 2013/0862-SP (8 hodin)

sociální interakce a komunikace, role sociálního pracovníka (učitele) a dítěte
prevence sociopatologických jevů dětí a mladistvých
začleňování dětí a mládeže s odlišným mateřským jazykem a dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí
rozdílné možnosti v začleňování sociálně znevýhodněných dětí a mládeže
praktické příklady situací a jejich možné řešení


 

Úvod do psychopatologie při práci s dětským a mladistvým uživatelem
č. akreditace: 2014/0775-PC/SP/PP (8 hodin)

Norma a její vymezení. Normalita osobnosti
Mechanismus vývoje lidských odchylek
Speciální psychopatologie dětského a adolescentního věku:
pervazivní vývojové poruchy a jejich vliv na život v dospělosti
deprese v dětském věku a v pubertě
psychická deprivace dětí a mladistvých, deprivační situace aj.

Psychopatologické jevy spojené se školním prostředím:
násilí, šikana, záškoláctví, vandalismus,xenofobie, patologie sekt
rizikové faktory na úrovni jedince
rizikové faktory na úrovni školy
Reedukace kriminálního chování dětí a mladistvých

 

První pomoc a prevence úrazů pro pracovníky sociální služby
č. akreditace: 2014/0776-PC/SP/VP/PP (8 hodin)

Potřeba první pomoci a podmínky jejího poskytnutí
Orientace a bezpečnost na místě události a zajištění následné pomoci
Zvládání život ohrožujících stavů: Bezvědomí, dušení ze zevních příčin, zástava krevního oběhu, masivní krvácení.
Příčiny, příznaky a postupy první pomoci. Nácvik kardiopulmonální resuscitace, standardní pomůcky a improvizace v terénu.
Rozdělení náhlých příhod z hlediska potřeby první pomoci
Vážné úrazy a jejich prevence
Základní informace o akutních stavech u konkrétních skupin klientů, u nichž lze předpokládat poskytnutí první pomoci: kardiaci, astmatici, klienti s diabetem a další skupiny, epilepsie u dětí a dospělých


 

Psychologie v souvislosti s poskytováním sociálních služeb  
č. akreditace: 2013/0716- PC/SP/VP (8 hodin)

Zásady otevřené a jasné komunikace, druhy a specifika komunikace v zátěžových provozech
Účelná komunikace se vztahovým polem klienta, využití supervize a intervize
Týmová práce, základy asertivního jednání na pracovišti i s klientem. Kdy je a kdy není asertivita na místě?
Základní modelové řešení nejčastějších konfliktních situací. Základní emoce a jejich projevy.
Manipulace pozitivní a negativní, manipulace ve vztahu ke klientovi, k jeho rodině, manipulace na pracovišti. Prevence a účinné řešení manipulativního chování.
Syndrom vyhoření, jeho alarmující příznaky, úloha psychohygieny
Reflexe vlastních zkušeností. Přesah do pracovního týmu a zařízení, sdílení získaných dovedností a možnosti jejich předávání.


 

Dotyk jako forma empatie a komunikace  
 č. akreditace: 2016/0359-PC/SP/PP(8 hodin)

Přirozené lidské potřeby, smyslové vnímání
Jak se správně dotýkat a stimulovat, doteky typu bazální stimulace
Dotyk jako úleva od bolesti a napětí
Léčivé objetí
Chápání těla jako celku, rozlišení vnímání a potřeb děti/dospělí
Haptika a neverbální komunikace, dotyk jako forma komunikace
Praktické ukázky doteků, jak navazovat kontakt, dotýkat se či objímat svoje malé či dospělé klienty v sociálních zařízeních


 

Ergoterapie a její využití v praxi 
č. akreditace: 2016/0392-PC/SP/PP (8 hodin)

Seznámení s oborem ergoterapie jako pracovní rehabilitace
Bohaté ukázky ergoterapeutických činností
Práce s různými materiály
Doporučení a tipy pro práci s různými skupinami klientů od dětí po seniory
Individuální a skupinová ergoterapie
Ergoterapeutický proces
Analýza aktivity – činnost jedince, stupňování a adaptace činnosti

 

Role klíčového pracovníka a tvorba individuálních plánů 
č. akreditace: 2016/1210-PC/SP (8 hodin)  

Oblíbený a osvědčený praktický kurz

Úvod do individuálního plánování
Komunikace se zájemcem o službu
Role klíčového pracovníka
Osobní profil klienta
Individuální plány – cíle, prevence a krizové plány
Ukázky z plánování

 

Nouzové a havarijní situace v souvislosti s poskytováním sociální služby 
č. akreditace: 2013/0713-PC/SP/VP (8 hodin)

došlo k verbálnímu napadení – psychologická obrana, aneb nebát se!
došlo k fyzickému napadení – fyzická sebeobrana, aneb nedat se!
došlo ke krádeži – aneb jak oznámit trestný čin?
došlo ke zneužívání a týrání – aneb komu a jak se vlastně svěřit?
došlo k události, ve které byl handicapovaný svědkem – kam volat?
došlo k neočekávané, nestandardní anebo netypické situaci – co s tím?


 

Sebeobrana v souvislosti s výkonem sociální služby
č. akreditace: 2013/0719-PC/SP/VP (8 hodin)

Školení s praktickými ukázkami - všichni účastníci si mohou vyzkoušet nácvik!

Pravidla sebeobrany – definování klíčových problémů
Řešení kritických situací s klientem a jak jim předcházet
Obecné zásady a pravidla zásahu, právní stránka
Práce s klientem v různých pozicích
Nebezpečné situace a další opatření.
Bezpečný kontakt a přístup

                                                                                                                                     

Komunikace s klientem se specifickými potřebami 
č. akreditace: 2013/0710-PC/SP (8 hodin)

Alternativní a augmentativní komunikace
Jak správně komunikovat s klientem s různými druhy postižení či omezení
Jak se vyhnout problémům v komunikaci s klientem
Empatie v komunikaci
Vedení rozhovoru s postiženým
Chyby a mýty v komunikaci
Seznámení se znakovou řečí  


 

Psychohygiena při práci v sociálních službách 
č. akreditace: 2013/0712-PC/SP/VP/PP (6 i 8 hodin)

Velmi pěkný aktivně relaxační zajímavý kurz s praktickými ukázkami

Psychické zatížení sociálního pracovníka
Signály blížícího se vyhoření
Jak rozumět vlastnímu tělu
Způsoby relaxačních a dalších technik navozující uvolnění a psychohygienu
Nácvik relaxačních technik


Specifický přístup ke klientovi s Parkinsonovou nemocí v souvislosti s výkonem sociální služby 
č. akreditace: 2013/0861-PC/SP/VP (8 hodin)

nové poznatky ve vzniku a vývoji Parkinsonovy nemoci
možnosti prevence
prvotní projevy onemocnění
jak předcházet progresi nemoci, alternativní možnosti léčby
terapie, doplňková terapie, rehabilitace
psychosociální integrace klienta
rehabilitační postupy

 

Specifika přístupu ke klientovi trpícímu bolestí   
č. akreditace: 2013/0711-PC/ (8 hodin)

mechanismus vzniku bolesti, okolnosti ovlivňující bolest
bolest akutní, chronická, tělesná, psychická
pocity a postavení klienta s chronickou bolestí, vyšetření bolesti
farmakologické, nefarmakologické a alternativní tišení bolesti

 

Sexualita a intimita seniorů
č. akreditace: 2015/0679-PC/SP/PP

problematika lidské sexuality se zaměřením na sexualitu a intimitu seniorů
osvojení principů jak bezpečně informovat a podpořit uživatele služeb v otázkách sexuality
ujasnění si základních pojmů a vytvoření nových návyků při řešení interpersonálních a sexuálních vztahů mezi uživateli.
prohloubení hladiny vnímání sociálního cítění


Péče o klienta s  inkontinencí, ošetřování a hygiena
č. akreditace: 2015/1164-PC/PP

inkontinence všeobecně – typy inkontinence a její příčiny
Rizika vzniku kožních onemocnění, proleženin a infekcí
Psychosociální dopad inkontinence, výskyt inkontinence, možnosti léčby a řešení
motivace klienta k neinvazivní léčbě inkontinence
Ošetřovatelská péče o inkontinentního klienta
Aplikace inkontinenčních pomůcek

 

Etika práce v sociálních službách
č. akreditace: 2016/0365-PC/PP

Pojem etika při výkonu sociální práce
Předpoklady pro výkon pracovníka v sociálních službách
Zásady chování a přístup pracovníka ke klientovi, specifika jednotl. skupin klientů
Etické jednání, morálka, mravní jednání
Profesní etika, etický kodex, etické principy ve vztahu ke klientovi
Důsledky etických dilemat
Syndrom vyhoření a psychohygiena

 

Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství
č. akreditace: 2013/0718-PC/SP/VP

charakteristika a význam komunikace a interakce v sociálních službách
základní funkce komunikace
komunikační proces mezi pracovníkem soc. služeb a klientem
dělení komunikace, její formy a možnosti    
verbální a neverbální komunikace
poslouchání a naslouchání
základy asertivních technik
bariéry komunikace a jejich odbourávání 


 

Motivační rozhovory jako metoda práce s klienty v pomáhajících profesích
č. akreditace: 2013/0799-PC/SP/VP (6 hodin)

pojem motivace, teoretická východiska a funkční prvky metody motivačních rozhovorů
terapie orientovaná na klienta, vyjádření empatie
rozvíjení rozporů a využití odporu k podpoře klienta
schéma terapeutického působení    
chyby a nástrahy v terapeutickém působení 
závěrečný pohovor

 

Týmová spolupráce v sociálních službách               NOVINKA!
č. akreditace: 2016/1211-PC/VP (8 hodin)

tým a jeho charakteristika
týmová spolupráce – možné strategie a jejich efektivita na pracovišti sociálních služeb
stanovení cílů a vhodných strategií, synergie v týmu
efektivní komunikace v týmové spolupráci, prevence vzniku konfliktů, mezilidské vztahy, odblokování napětí, nutnost psychohygieny, možnosti supervize v řešení a prevenci konfliktů   
týmové role
formování nového týmu, loajalita a koheze
sebereflexe, teambuilding
praktické zkušenosti, příklady dobré praxe, kazuistiky, nácviky

 

Terénní pečovatelská služba, její specifika a řešení nestandardních situací
č. akreditace: 2016/1231-PC (8 hodin)                         
NOVINKA!

úvod do problematiky terénní práce v sociální službě včetně jejích specifik
vedení dokumentace, práva a povinnosti pečovatelů
etika práce terénního pracovníka
mimořádné situace v pečovatelské službě a jejich řešení: Nouzové situace:  Zhoršení zdravotního stavu klienta. Podezření na domácí násilí. Úmrtí. Agresivní uživatel. Uživatel "za zavřenými dveřmi". Ztráta klíčů zaviněná zaměstnancem PS. Neodůvodněné obvinění z krádeže. Neúmyslné zabouchnutí dveří bytu. Infekční onemocnění klienta, náhlá zdravotní příhoda, aj. Havarijní situace: závada výtahu, únik plynu, havárie vodovodního řádu, výpadek elektřiny, požár.
Příklady z praxe a jejich řešení

 

Pro bližší informace a objednávky nás prosím kontaktujte, rádi se Vám budeme věnovat!

KONTAKT:

Alice Uhlíková - manažer vzdělávání pro oblast sociálních služeb
mobil: 739 057 903
e-mail: a.uhlikova@mavo.eu

Ludmila Šípová - asistent vzdělávání pro oblast sociálních služeb
Mobil: 608 963 789
e-mail: l.sipova@mavo.eu

sekretariát:
e-mail: mavo@mavo.eu
mobil: 604 117 962
pevná l.: 224 816 296

/MAVO/presmeruj/slider?i=29